ADS BY PIZZA KITCHEN

އިންތިހާބަށް 2 ދުވަސް: މިއަދުވެސް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގުމަށް ސޮއިކޮށްފި

- 4 days ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ތިން ރަށެއްގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއިން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިއަދު ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ހއ. ހޯރަފުށި، ޅ. ހިންނަވަރު އަދި ގދ. ތިނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމަށެވެ.

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ހޯރަފުށި ބޮޑު މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމަށް ހަވާލުކުރީ އެމްޓީސީސީއަށެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 5.3 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރު އަޅާނެއެވެ. އަދި މަގުތަކުގައި މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ އިތުރުން ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރާނެ އެވެ.

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ހިންނަވަރު އަދި ތިނަދޫ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަމް ހަވާލުކުރީ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އާއެވެ.

ހިންނަވަރުގެ މަޝްރޫޢު ހަވާލުކުރީ 122.08 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގަކަށް 540 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

އެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 7.1 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރު އަޅާނެ އެވެ. އަދި މަގުތަކުގައި މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ އިތުރުން ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރާނެއެވެ.

ތިނަދޫ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން ހަވާލުކުރީ 78.80 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް 450 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށެވެ.

އެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 6.5 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރު އަޅާނެއެވެ. އަދި މަގުތަކުގައި މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރާނެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު