ADS BY PROSSIMO

ރައްޔިތުން ކުރި އިތުބާރު، އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު އަދާކޮށްދޭނަން: މުއިއްޒު

- 3 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިއްޔެ ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ކުރި އިތުބާރު، އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ނަތީޖާއިން އަދާކޮށްދޭނެކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް އިންތިޚާބުވި ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

ޑރ.މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމުގައި ނަތީޖާ ނެރެދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބޭފުޅާއާއި މެދު އޮތްކަން މާލެ ރައްޔިތުން ހާމަކޮށްދެއްވީތީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވާކަމަށެވެ.

އަދި ރައްޔިތުން ކުރެއްވި އިތުބާރު، އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ނަތީޖާއިން އަދާކޮށްދެއްވާނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު، ޑރ.މުއިއްޒު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކުރި ހޯއްދަވާާފައެވެ. މުއިއްޒު އަދި އަނަސްގެ އިތުރުން މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރެއްވީ އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި އަލްހާން ފަހުމީއެވެ. މިއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލެއް އުފެއްދިފަހުން އެމްޑީޕީ ނޫން ޕާޓީއެއްގެ ބޭފުޅަކު މާލޭގެ މޭޔަރަކަށް ވާނެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު