ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ހުޅުވުން އަވަސްކޮށްދިނުމަށް މާލޭގެ އިންތިޚާބީ މޭޔަރު އެދިވަޑައިގެންފި

- 3 weeks ago 1 - ހަނާން ހުސައިން

މާލޭގައި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން، އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ހުޅުވުން އަވަސްކުރުމަށް މާލޭގެ އިންތިޚާބީ މޭޔަރު ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ADS BY EHEE

ޑރ.މުޢިއްޒު މިކަމަށް ގޮވައިލެއްވީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

"ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ފެށޭއިރުވެސް، ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ނުހުޅުވޭތީ ހިތާމަ ކުރަން." ޑރ.މުޢިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބޭފުޅާ އިތުރަށް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތަކީ، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށާއި މާލެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުން ހިފޭނެގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އިލްތިމާސްއެކެވެ.

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ހުޅުވުން ލަސްވަނީ، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނުތައް އަދިވެސް ނުލިބޭތީ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.  

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

މިއީ 1650 އެއްނޫން. ޢޯޑަރު ކުރާ ޕްރޮޑަކްޓެއްވިއްޔާ އެންމެލަސްވެގެންވެސް ކަނޑުމަގުން 3 މަސްތެރޭ ރާއްޖެ އަންނާނެ. ބޭނުން ނުވާތީ މިހެން ކަންކަން އެވަނީ.

ހަބަރު