ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ބައެއް ވޯޓުފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ

- 3 weeks ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން ގުނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

އީސީން ބުނީ އެ ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް މިއަދު އަލުން ގުނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން ގުނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެންދުރު 01:30 ގައި ބާޖަމާލުއްދީންގައި ކަމަށްވެސް އީސީން މަޢުލުމާތުދެއެވެ. ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން ގުނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ވޯޓާއި ގުޅޭ ބައެއް ޝަކުވާތައް ލިބޭތީ ކަމަށެވެ.

ވޯޓުފޮށިތައް އަލުން ގުނުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، ނިމިދިޔަ އިންތިޚާބުގައި ބާޠިލު ވޯޓު ގިނަކަން ފާހަގަކޮށް ޕީޕީއެމުން ވަނީ ބާޠިލު ވޯޓު ގުނައިދިނުމަށް އީސީގައި އެދިފައެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދުވެސް ވަނީ ހަތަރު ދާއިރާއެއްގެ ވޯޓުފޮށި ގުނައިދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ވޯޓުވޮށި ގުނަން އެ އުޅެނީ އެމްޑީޕީ އަށް ބައެއްފޮށިތަކުން ކުރިނުލިބުނީމަ އެކަން ހަޖަމް ނުވެގެން !

ހަބަރު