ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސެންބެ ޢަރަބި ޅެމެއް ވިދާޅުވުމުން ރައީސް ނަޝީދަށް ހީފުޅުވީ ޤުރްއާނުގެ އާޔަތެއް ކަމަށް

- 3 weeks ago 6 - ހަނާން ހުސައިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަރަބި ޅެމެއް ވިދާޅުވުމުން، އެއީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތެއް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ހީފުޅުވެ، ސެންބެގެ ވާހަކައަށް މިއަދު ހުރަސް އަޅުއްވައިފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާހު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން ސެންބެ ވަނީ ވަގުތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޢަރަބި ޅެމެއް ވިދާޅުވެދެއްވާފައެެވެ.

"އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން، ޤުރްއާނުގެ އާޔާތްތައް ވިދާޅުވާއިރުގައި" ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަ އެހިސާބަށް ކުރިއަށް ގެންދެވެނުއިރަށް، ސެންބެ ވަނީ އެއީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތެއް ނޫން ކަމާއި، ޢަރަބި ޅެންބައިތެއްކަން ރައީސް ނަޝީދަށް ސާފުކޮށްދެއްވައިފައެވެ.

އެއީ ޤުރްއާނުގެ އާޔަތެއް ކަަމަށް ހީފުޅު ކުރެއްވުނީތީ ރައީސް ނަޝީދު މާފަށްވެސް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

"ވަރަށް ބޮޑަށް މާފުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގައި މިއަދު ބަހުސް ކުރައްވަމުން، ވަގުތުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވައި ސެންބެ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ކުރަން ދެއަހަރު ލިބުނުއިރު، ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީއަށް ލިބުނު ވަގުތުގެ ބޭނުންވެސް ހިފިފައި ނުވާ ކަަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
6 ކޮމެންޓް

އެސޮރަށްވާނެ އެހެން.

ޝައިތާނަާއަށް ނިކަން އުނދަގޫވާނެ ﷲގެކަލާމްފުޅުކިޔަވާއަޑު އިވުމުން އަބަދުވެސްހުންނާނީސިހިސިހި އެގޮތް އެވަނީ ޢަރަބި އަކުރެއް ފެނުނަސް ބިރުގަންނާނެ!

ހަބަރު