ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެ

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިހިނގާ 1442ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

އެ މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މި ޖަލްސާ އޮންނާނީ މިރޭ 21:30 ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުންނަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މިރޭގެ އިޙްޔާކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައުޟޫއުއަކީ "ރަމަޟާންމަހާއި ނަބަވީ ފިލާވަޅު"އެވެ. މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވާނެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އަދި ޑރ.ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާނެވެ.

ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ އާދިއްތަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު އޮންނަ މި އިޙްޔާ ޖަލްސާ، ޕީއެސްއެމްގެ "މުންނާރު" ޓީވީ ޗެނަލުން ވަގުތުން ދުރަށް ފޮނުވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވާންދެން ބާއްވަމުންދާ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމުގެ ޖަލްސާތަކަކީ ގިނަބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ކަމެކެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު