ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ވެކްސިން އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އެމެރިކާއިން ބޭރުކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ހުރަސްތައް އުވާލުމަށް ގޮވާލައިފި

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 ބަލިން ދިފާއުވުމަށް ބޭނުންވާ ވެކްސިންތައް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އެމެރިކާއިން އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ހުރަސްތައް އުވާލުމަށް، ސީރަމް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ސީއީއޯ އާދަރް ޕޫނާވާލާ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވެކްސިން އުފައްދާ ކުންފުނިކަމުގައިވާ އިންޑިއާގެ ސީރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން ދަނީ އޮކްސްފޯޑް-އެސްޓްރަޒެނެކާގެ މަރުކާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިނެއް އުފައްދަމުންނެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އެސްޓްރަޒެނެކާއިން ވަނީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ޤައުމުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެއް ބިލިޔަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭން ސީރަމް އިންސްޓިޓިއުޓާއި އެކު ލައިސަންސިންގ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސީރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން ވަނީ ކޮވިޝީލްޑް ނަމުގައި ކޮވިޑް ވެކްސިނެއް ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފައެވެ. މި ވެކްސިން ވަނީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އިމަރޖެންސީ ޔޫޒް ލިސްޓިންގގައި ހިމެނިފައެވެ.

މިއާއި އެކު ހިލޭ އެހީގެ ދަށުންނާއި، ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީ އަދި ޑިރެކްޓް ޕަރޗޭސިންގގެ ދަށުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ދަނީ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ހޯދައި ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެވެސް ހިމެނެއެވެ.

ނަމަވެސް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިނަށް ޑިމާންޑް އޮތްވަރާއި އަޅާބަލާއިރު، އެ ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދެވޭ މިންވަރުގައި ލަސްކަމެއް އުޅޭކަމަށް ދާދިފަހުން ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ފާހަގަކުރަން ފަށާފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ އާބާދީއެއް އޮންނަ ޤައުމުކަމަށްވާ އިންޑިއާ، އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގައި ހިންގަމުންދާ ކޮވިޑް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ހަރަކާތަށް މަޑުޖެހުމެއް އަތުވެދާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސީރަމް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ސީއީއޯ އާދަރް ޕޫނާވާލާ ވަނީ، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ޓެގްކުރެއްވުމަށްފަހު މުހިންމު ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ. އާދަރް ވިދާޅުވީ މި ވައިރަސް ބަލިކުރުމަށް ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނަމަ، އެމެރިކާއިން ބޭރުގައިވާ ވެކްސިން ސިނާއަތުގެ ފަރާތުން، ވެކްސިން އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް އެމެރިކާއިން އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ހުރަސްތައް ނެގުމަށް ގޮވާލައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ވެކްސިން އުފެއްދުން އިތުރުވާނެކަމަށާއި، މިކަމުގެ ތަފުސީލުތައް އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުގެ ކިބައިގައި ވާނެކަމަށް އާދަރް ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު