ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރަމަޟާން މަހުގެ ހަފުތާއެއް ނިމުނުއިރުވެސް، ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ނުކުރާތީ އިދިކޮޅުން ކަންބޮޑުވުން

- 2 weeks ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެއަށް ބަދަލު ކުރާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކުރުމަށްފަހު، ޢަމަލީ ސިފައެއްގައި އެކަން ނުކުރާތީ ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި، މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް، ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދިނުން އެދިވަޑައިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން، ފާތިމަތު އިބްރާހީމްގެ ސިޓީފުޅެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، "ރައީސް ޔާމީންއަށް ދެރަގޮތެއް ނުވާނެ" ކަމަށްވެސް ރައީސް ޞާލިޙު އެދުވަހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް އެމަނިކުފާނު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފައި ނުވާއިރު، މިއީ ސަރުކާރުގެ ވާދަވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.

ޗެނަލް13އިން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕީއެންސީގެ ރައީސް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކުރާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކުރުމަށްފަހު، އެކަން ނުކުރަނީ އެމަނިކުފާނަށް ގަސްތުގައި އަނިޔާ ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށެވެ.

"އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައިގައި 250އަށްވުރެ ގިނަ ނަން، އެބޭފުޅުން އެގެންގުޅުއްވާ ލިސްޓެއްގައި އެބައޮތް. އޮތްއިރު އޭގެތެރެއިން އެންމެ ބޭފުޅަކަށް އަނިޔާ ކުރަމުން މިދަނީ" ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރަނީ ނުޙައްޤު އަނިޔާއެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ސަބަބު ހާމަކުރައްވަމުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވިދާޅުވިއެެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށް ތަޢުރީފު ކުރައްވައި ޢަބްދުއްރަޙީމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި، އެމަނިކުފާނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ވެެރިއެކެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ބައްޓަން ކުރެއްވީ ދިވެހި ޤައުމުގެ ސިޔާދަތު ގެއްލިގެން ނުދާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

ޢަބްދުއްރަޙީމްގެ ވާހަކައިގައި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން، ވެރިކަމަށް 2 އަހަރުވާން ކައިރިވީއިރު، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ އެއްވެސް ވަޢުދެއް ފުއްދިފައިނުވާއިރު، ޤައުމުގެ އިޤުތިޞާދު ބޮޑު އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓި، މިނިވަންކަންވެސް ދިވެހީންގެ އަތުން ބީވެގެން ހިނގައިދާނެ ފަދަ ހާލަތެއް އޮތް ކަމަށް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު