ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކުރާ ވާހަކަ ނޫސްތަކުގައި ޖަހައިގެން އިދިކޮޅުގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓުވޭނެ: މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް

- 1 week ago 2 - ފަތޯނާ ފާއިޒް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރު ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ ނޫސްތަކުގައި ޝާއިއު ކުރުމަކީ، އިދިިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށެެވެ.

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިންވެސް ފަހުން ބުނެފައި ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމާއިމެދު އަދި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމޭ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުުރުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސިލްސިލާގޮތެއްގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، އެ ހަރަކާތްތަކުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވީ އަބަދު ގެއަށް ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށް ބުނުމަކީ އިދިކޮޅުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވާލެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެެވެ.

"ނޫސްތަކުގަ ސުރުޚީ ތަކުގައި ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރާ ވާހަކަތައް ޖަހައިގެން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ސުލްޙަވެރި އިހުތިޖާޖުތައް ނުހުއްޓުވޭނެ" އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. 

33%

0%

66%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ނޫސްތަކުގައި ޔާމީން ގެޔަށް ބަދަލު ކުރާ ކަމަށް އެޖައްސުވަނީ އެއީ ރީތިބަހުން ކުރާ މަލާމާތް

ނޫސްތަކުގައި ޔާމީން ގެޔަށް ބަދަލު ކުރާ ކަމަށް އެޖައްސުވަނީ އެއީ ރީތިބަހުން ކުރާ މަލާމާތް

ހަބަރު