ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސް ނަޝީދުގެ ތަރި އޮއްސިއްޖެ: ޝުޢައިބު

- 4 days ago 1 - ފަތޯނާ ފާއިޒް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުން، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ތަރި އޮއްސިފައިވާ ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީގެ ކުރީގެ ނައިބު މުގައްރިރު، ޝުޢައިބު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

ޝުޢައިބު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ރައީސް ނަޝީދު ރުއްސަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ސަރުކާރު ވެއްޓިދާނެ ކަމެކެވެ.

"ނަޝީދު ރުއްސައިގެން ދައުލަތް ހަނާވާނީ." ޝުޢައިބު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަކީ ފެއިލްވެފައިވާ ލީޑަރެއް ކަމަށާއި، ނަޝީދުގެ ތަރި އޮއްސިއްޖެ ކަމަށެވެ.

ޝުޢައިބު މީގެ ކުރިންވެސް މިފަދަ މޭރުމަކުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕުން ރައީސް ނަޝީދު ދުރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ޝުޢައިބު މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

10%

0%

90%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު