ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

"ނަޝީދު ތިޔަ ނަންގަވާ 175000 އަކީ މަޖިލިސް ރައީސްއަށް ލިބޭ އެއްޗެއްކަމަށް ދައްކަން ނޫޅޭ"

- 1 month ago 0 - ފަހީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، މަހަކު އެނަގާ -/175000 ރުފިޔާ އަކީ މަޖިލިސް ރައީސް ވީމަ ލިބޭ އެއްޗެއްކަން ދައްކަން ނޫޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ލިބޭ މާލީ އިނާޔަތްތައް ރައީސް ނަޝީދު ނުނަންގަވާކަމަށް އޮންލައިން ނޫހެއްގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު (މޮސްޓާ) ވިދާޅުވީ، މަހަކު (ރައީސް ނަޝީދު) އެނަންގަވާ 175000ރ އަކީ މަޖިލިސް ރައީސް ވީމަ ލިބޭ އެއްޗެއްކަން ދައްކަން ނޫޅުމަށެވެ.

މޮސްޓާގެ ޓްވީޓްގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެވެސް ހަމަ ކުރިން ރައީސްކަން ކުރީތީ ލިބޭ އިނާޔަތަކަށް ނުވާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ ހަމަ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް 175000ރ މަހަކު ލިބެން ވީނުތޯ މޮސްޓާ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމު ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުން، ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި، އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 175،000 ރުފިޔާ ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބެއެވެ. ނަމަވެސް، ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މާލީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ 50،000 ރުފިޔާ އަދި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ 50،000 ރުފިޔާ، އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެން ބޭނުންވެ ނުލައްވާކަމަށް ސިޓީއަކުން އެންގެވެމުން މިހާރު އެމަނިކުފާނަށް ލިބެމުންދަނީ ހަމައެކަނި އޮފީސް ހިންގުމަށް ދެމުން ގެންދާ އެލަވަންސް ކަމަށް ފިނޭންސްގެ ލިޔުމުގައި ވެއެވެ. 

0%

100%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު