ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އަވަސް އަރުވާލައިގެން ނިންމި ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓް: ބޮޑު އިހުމާލަކަށް

- 1 month ago 4 - ސައިޒަން

ހއ. ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓުގެ މަޝްރޫޢު ވެގެންދިޔައީ މުޅި އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ މީހުންނަށް އުއްމީދުން ފުރިގެންދިޔަ ތަރައްޤީގެ ޕުރޮޖެކްޓަކަށެވެ. ކުރަމުންދިޔަ ދިގު ދަތުރުތަކަށް ނިމުމެއްގެނުވި ކަމަކަށެވެ. މުޅި ރާއްޖެއާއި އިހަވަންދިއްޕޮޅު ގުޅުވާލާނެ ވިޔަފާރީގެ ފާލަމަކަށެވެ. ޤުދުރަތީ ނަލަ ހއ. އަތޮޅު ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލަން އެޅިފަހުރި ހުރިހާ ހުރަސްތައް ނައްތާލެވެނު އުއްމީދީ ދޮރާށްޓަކަށެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

ހއ. ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓުގެ ވާހަކަޔަކީ ޒަމާނުއްސުރު ދައްކަމުންއައި ދިގު މާޒީއެއް އޮތް ވާހަކައެކެވެ. އެއަރޕޯޓް ޕުރޮޖެކްޓުގެ ވާހަކަ އެންމެ ގަދަޔަށް ދެއްކެވީ ކުރީގެ ރައީސް، ރައީސް ޔާމީނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ނިމުނު އިރު ޕުރޮޖެކްޓުގެ އީއައިއޭ ހަދާ، ޕުރޮޖެކްޓުގެ ފަންޑުވެސް އޮތީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށްފަހު ދެން ޕުރޮޖެކްޓާ ހަވާލުވީ ރައީސް ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުންނެވެ. އެމްޓީސީީސީއާއި ހަވާލުކޮށްގެން ހޯރަފުށީ ފަޅުން 345،000 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ހިއްކިއެވެ. ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓުގައި 1.2 ކިލޯމީޓަރު ދިގު އަދި 35 މީޓަރު ފުޅާ ރަންވޭއެއް އޮވެއެވެ. 8،635 ސްކެއަރ މީޓަރުގެ އޭޕްރަން އަކާއި ޓެކްސީ ވޭއެއްގެ އިތުރުން 9،473 ސްކެއަރ މީޓަރުގެ ޕާކިން އޭރިއާއަކާއި 1،718 ސްކެއަރ މީޓަރުގެ ފަޔާ އެކްސެސް މަގެއް އޮވެއެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގެ އަދި ޚާއްޞަކޮށް އުތުރަށް ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފައެވެ. ރަންވޭގައި ފެންބޮޑުވިއިރު، އެ ސަރަޙައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެއްޔާއި ގާވެސް ވަނީ އަރާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ގަދަ ވައިގެ ސަބަބުން އެއަރޕޯޓުގެ ބައެއް އިމާރާތްތަކަށްވެސް ވަނީ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އެއަރޕޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ވަނީ ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލެވިފައެވެ.

އީއައިއޭއަށް ނުބަލައި އެއާޕޯޓު ހެދުން

ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓަކީ ބިން ހިއްކުމަށްފަހު ހެދި ތަނަކަށްވުމުން، އެކަމުގެ ސަބަބުން އޮއިވަރަށް ބަދަލު އައިސް އުދައަރާ ވަގުތެއްގައި އެކަމުގެ ގެއްލުން ދައްކާނެކަމަށް ގިނަބަޔަކު ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ. އެކަން އެ އެއަރޕޯޓް މަޝްރޫޢުގެ އެންވާރަމެންޓް އިމްޕެކްޓް އެނަލިސިސް (އީއައިއޭ) ރިޕޯޓުގައިވެސް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އިރުވައި މޫސުމާއި ހުޅަނގު މޫސުމުގައިވެސް އެ ސަރަޙައްދަށް ރާޅުއަރާނެއެވެ. ނަމަވެސް އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވާނީ ހުޅަނގު މޫސުމުގައެވެ. އެއީ އެއަރޕޯޓުގެ ހުޅަނގަށް މާކަނޑާއި ދިމާލުން ރާޅުތައް އަންނާނެތީއެވެ. މިހާރު އެއަރޕޯޓުގެ ޑިޒައިން އޮތްގޮތުން، ތޮށިގަނޑެއް ލާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭގެ ދެފަރާތުގައެވެ. ނަމަވެސް ރިޕޯޓުގައި ވާގޮތުން 3.1 ކިލޯމީޓަރުގެ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަންއެއް ލާންޖެހެއެވެ.

އަވަސް އަރުވާލައިގެން ނިންއްމި އެެއަރޕޯޓުން ދައުލަތާ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑުތަނުން ގެއްލުން

ހއ. ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓުގެ ޕުރޮޖެކްްޓްގެ މުހިންމު ކަމަކީ އެއްވެސްް ބަޔަކު ދެކޮޅުހަދާ ކަމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެކި މީހުންނަށް ނުވަތަ އެކި ސަރުކާރުތަކަށް މަޝްރޫޢުތައް މުހިންމު ވަނީ ތަފާތު ސަބަބުތަކާހެދިއެވެ. އަދި ތަފާތު ވަގުތުތަކުގައެވެ. ރައީސް ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރަށް ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓުގެ މަޝްރޫޢު ވެގެންދިޔައީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދިޔަ ޝަކުވާތަކަށް ދޭން ބޭނުންވި ހަރު ޖަވާބަކަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ސްލޯ ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދިޔަ އިދިކޮޅު ޕާޓީއަށް ސަރުކާރަށް މަޝްރޫޢުތައް ހިންގިދާނެކަން ދައްކާލަން ލިބުނު ޗާންސަކަށެވެ. ކުރުކޮށް ބުނަނީނަމަ ރައީސް ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރާއި ދިމާލަށް ނާގާބިލުއޭ ގޮވަމުން ދިޔަ ދިވެހި ރައްޔިތު މީހާގެ އަނގަމަތީގައި އެންމެ ފަސޭހައިން އަޅާލެވޭނެ ރީދޫ ޓޭޕްގަނޑަކަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 200 މިލިއަނެއް ހާ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްގެން ނިންމި އެއަރޕޯޓުގެ ސްޕީޑް ވަރަށް ބާރެވެ. ބަލާލަންވެސް ނަލައެވެ. އަދި ޤައުމުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ އަވަހަށް ނިންމި އެއަރޕޯޓުގެ ލަގަބުވެސް ދޭންވީއެވެ. ވެރިންގެ ކަރުގާ މާފަތިގަނޑަކާ މެޑަލްވެސް އަޅުވަންވީއެވެ. ނިންމެވި ބުރަމަސައްކަތަށެވެ.

އެއަރޕޯޓް ހުޅުވާ ރައްޔިތު މީހާއަށް ދިން އުއްމީދު މިއަދު މިވަނީ ގެއްލުވާލާފައެވެ. ރަނުން ރަނަށް ވަޢުދު ފުއްދާ އެޅި އެއަރޕޯޓް އެއޮތީ އެތައް މަސައްކަތުން ނޫނީ އަލުން ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައެވެ.


އެއަރޕޯޓުގެ ޕުރޮޖެކްޓް ހެދި އިރު ވީ އިހުމާލުގެ ޒިންމާ ބަޔަކު ނަގަން އެބަޖެހެއެވެ. ޒިންމާކުރުވާނެ ބަޔަކު އެބަ ތިބެންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް އެއަރޕޯޓް ހަދަންވެސް ތިބީ އެއްބައެކެވެ. އަދި އިހުމާލުގެ ޒިންމާވެސް ނަގަން ޖެހެނީ ހަމަ އެއްބަޔަކަށެވެ. އެއަރޕޯޓުގެ ޕުރޮޖެކްޓުގެ އީއައިއޭ ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރީ މޯލްޑިވްސް އެނާޖީ އެންޑް އެންވަޔަރަމެންޓަލް ކޮމްޕެނީ ކިޔާ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކީ މިހާރުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމެވެ. އަދި އަދި އެއް ހިއްސާދާރަކީ އެއަރޕޯޓުގެ އެއް ބަލަދުވެރިޔާ، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކުރަމްއެވެ. ދެން ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓުގެ ފަހުބަސް ބުނަން އިންނެވީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ ނަހުލާއެވެ. ނަހުލާއަކީ ހޯރަފުއްޓަށް އުފަން ކަނބަލަކެވެ. އެއަރޕޯޓް މި ނިންމަނީއޭ އެންމެ ގިނައިން ރައްޔިތުން ކައިރީގައި ކިޔަމުން ދިޔަފަރާތެވެ. ތެދެކެވެ. ވީ ވަޢުދު އަވަސް އަރުވާލައިގެން ޓައީ ގޮށެއް ޖެއްސެވިހެން ޖައްސާ ނިންމާލައިފިއެވެ. އެކަމަނާގެ މޭޒުމަތީގައި އޮތް ރިޕޯޓުތަކަށް ނުބަލައެވެ. އެއަރޕޯޓާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ގަނޑެއްގައި ޖެހީ ޔެސްއެވެ. އަދި ރަބަރު ސްޓޭމްޕެވެ.

ދެންމިއޮތީ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްއެވެ. އެކުންފުނިން އެބުނަނީ އުދަ އަރައި ރަންވޭ އާއި އިމާރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވި ވާހަކައެވެ. އެއަރޕޯޓުގެ ޝޯލައިން ނެތް ވާހަކައެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓް އަލުން އޮޕަރޭޝަން ފެށުމުގެ ކުރިން ރަންވޭގެ ފަސްގަނޑު އަޑިން ދަމައިގެން ދިޔަތޯ ބެލުންފަދަ ބޮޑެތިކަންތައްތައް ހުރިވާހަކައެވެ. ދެން އަދި ދެންނެވީ މާ ބޮޑު ވާހަކައެކެވެ. 200 މިލިއަނެއް ހާ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ހެދި އެއަރޕޯޓް އޮތީ އިންޝުއާނުކޮށް ކަމަށެވެ. އިހުމާލު ބަޔަކަށް ވެވޭނީ މިވަރަކަށެވެ. ގެއްލުން މި ލިބުނީ ރައްޔިތު މީހާއަށެވެ.

0%

30%

70%

ADS BY BANK OF MALDIVES
4 ކޮމެންޓް

ކަމެއްކޮށްފަތާ އެއޮތީ

ތި ޔޮތީ ލާރިގަނޑެއް ކާލާފަތިއެތޮތީ އެއާރޕޯޓުގަ އީއައޭ ހެދީ ދައިރާގެ މެމްބަރު ސަލީމު ކުންފޫނިން‘ރިޕޯޓު ލިޔެ ނެރުނީވެސް ސަލީމުއެވެ.ރިޕޯޓު އެޕްރޫވްކޫރިވެސް ސަލީމުއެވެ.އީއައިއޭ ހެދުމުގަ އަމަލީގޮތުން އުޅުނީ ރަށު ދުވަސްވީ ދެތިން މީހުން‘ރަނގަޅަށް ލިޔަންކިޔަން ނޭގޭމީހުންކަށް ހޯރަފުށި ރައްޔިތުން ހެކިވާނެއެވެ.ރައްޔިތުން ބައިތުލް މާލުލުން މިހާބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ޒިންމާވާފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހެއެވެ.

އެންމެބާރުގަދައީ އަހަރުމެންނޭކިޔާ ވޯޓްހޯދަންވެގެން އަވަސް އަރުވާލައިގެން ހެދި ގޮމަފުޅުހާ ނަލަނަލަ ރީތި ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓް އެއީ ހޯރަފުށީ ތައްޔިތުންނަށް މިސަރިކާރުންދިން ކެހިވެރި ފަތިހެއްގެ ފުރިހަމަ މިދާލެކެވެ. އެއަރޕޯޓް ހަދާފައި އެއޮތީ އަމާބުނީތީ ފަރަށްދިޔަ އުސޫލުންނެވެ.ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ރައްޔިތުންނަށެވެ.

ހަބަރު