ADS BY PIZZA KITCHEN

އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ހަމަލާތައް މިފަހަރު އަމާޒުކުރީ ޣައްޒާގެ ހާލަތު ގެނެސްދޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާތަކަށް!

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާއަށް އިޒްރޭލުގެ ސިފައިން ދެމުންގެންދާ ސިލްސިލާ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގެ ތެރެއިން، ޣައްޒާގައި ހުންނަ މީޑިއާތަކުގެ މުހިންމު އިމާރާތަކަށް ހަމަލާދީފިއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

އެގޮތުން އިޒްރޭލްގެ ސިފައިން އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ، ޣައްޒާގައި ހަަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ނޫސްވެރިންނާއި މީޑީއާތަކުން ބޭނުންކުރާ އަލްޖަލާ އިމާރާތަށް ވައިގެ މަގުން ހަމަލާދީ، އެ އިމާރާތް ބިމާއި ހަމަކޮށްލާފައެވެ. މި އިމާރާތުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމުގެ އިތުރުން، މަޝްހޫރު ދެ މީޑިއާ އައުޓްލެޓްތަކެއް ކަމުގައިވާ އަލްޖަޒީރާ އަދި އެސޯސިއޭޓެޑް ޕްރެސްގެ އޮފީސްވެސް ހިންގައެވެ.

މިތަނަށް ވައިގެ މަގުން ހަމަލާދިނުމުގެ ކުރިން، އިޒްރޭލުގެ ޖާސޫސީ ސިފައިން ވަނީ އިމާރާތް ހުސްކުރުމަށް ގަޑިއިރެއްގެ މުހުތަލެއް ދީފައެވެ. މި މުހުލަތުގެ ތެރޭގައި މީޑިއާތަކުން ވަނީ އެމީހުންނަށް ނެރެވުނުހާ އިކުއިޕްމެންޓްތައް އެ އިމާރާތުން ނެރެފައެވެ. ނަމަވެސް މި މުހުލަތު ކުޑަވުމުން، އިތުރު އެންމެ 15 މިނެޓަށް އެދުމުންވެސް އިޒްރޭލުގެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ. މި އިކުއިޕްމެންޓްތައް ނެރުމަށްފަހު އަލްޖަޒީރާއިން އެ އިމާރާތާއި ކައިރި ސަރަޙައްދެއްގައި ތިބެގެން ލައިވް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އިޒްރޭލުގެ ވައިގެ ސިފައިން ވަނީ އަލްޖަލާ އިމާރާތަށް ހަމަލާދީ ބިމާއި ހަމަކޮށްލާފައެވެ.

އިޒްރޭލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އެމީހުން މި އިމާރާތަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ މިއީ ހަމާސް ޖަމާޢަތުގެ ޖާސޫސީ ބަޔާއި ގުޅުންހުރި އިމާރާތެއް ކަމުގައިވާތީވެއެވެ. ނަމަވެސް މި އިމާރާތުގެ އޮފީސްތައް ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ބޭނުންކުރި މީޑިއާތަކާއި ނޫސްވެރިންވެސް ވަނީ އެ އިމާރާތާއި ހަމާސް ޖަމާޢަތާއި އޮތް ގުޅުމެއް، އެތަނުގައި އެހާ ދިގު މުއްދަތެއް ވޭތުވިއިރުގައިވެސް ފެނިފައި ނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އިޒްރޭލުން ވަނީ އަލްޖަލާ އިމާރާތުގައިވާ ބައެއް މީޑިއާ އޮފީސްތަކަކީ، ހަމާސް ޖަމާޢަތުން އިންސާނީ އައްޑަނައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަންތަންކަމުގައި ސިފަކޮށްފައެވެ. މިއީ އާންމު ގޮތެއްގައި ޣައްޒާގެ ތަންތަނަށް ހަމަލާދިނުމަށްފަހު އިޒްރޭލުން ބޭނުންކުރާ ބަހަނާއެކެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި އިޒްރޭލުން މި އިމާރާތަށް ހަމަލާދޭން ނިންމީ، ޣައްޒާގެ ކަންތައްތައް ކަވަރކުރަމުންދާ ނޫސްވެރިންނާއި މީޑީއާތަކަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްދޭން ކުރާ މަސައްކަތަށްވެސް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަލްޖަޒީރާ އަދި އޭޕީންވެސް ވަނީ މި ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް، މިއީ ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސް އެޅުން ކަމުގައިވެސް ބުނެފައެވެ. ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް، ޣައްޒާއިން ވަނީ 145 މީހަކު ޝަހީދުވެފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު