ADS BY VOICE EURO COVERAGE

މިއަހަރުގެ ޢީދަށް ފަލަސްތީނުގެ މީހުން މަރުހަބާކީ ޖަނާޒާތަކާއި ކެކުޅުންތަކުން: މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ޢީދަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ ޖަނާޒާތަކާއި ކެކުޅުންތަކުންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ، އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ)ގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ޝާހިދު މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކްގައި ހުންނަވައިގެން ވާޗުއަލްކޮށެވެ.

އޯއައިސީގެ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނުގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުން މިނިވަންކަމާއި އަމާންކަމަށް މަސައްކަތްކުރާތާ 70 އަހަރު ވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެ ބޮޑު ނާއިންސާފު ދެކެންޖެހޭނީ ކިތައް އަހަރުވަންދެންތޯ ސުވާލު އުފައްދަވައި، ޝާހިދު ވަނީ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަކީ ފަލަސްތީނާއި ގުދުސްގެ މައްސަލައިގައި އޯއައިސީގެ ގަބޫލުކުރުންތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ޝާހިދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ޢީދަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މަރުހަބާކިޔާފައިވަނީ ބިމާ ހަމަވެފައިވާ އިމާރާތްތަކާ، ޖަނާޒާތަކާއި އަދި ކެކުޅުންތަކުންކަމަށެވެ. އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ރަމަޟާން މަހަކީ އަޅުކަމާ، ހެޔޮކަމާއި އަދި ސަދަގާތުގެ މައްސަރެއް ކަމަށާއި ފަލަސްތީނަށްވެސް އޮންނަން ވާނީ އެގޮތަށްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވެދިޔަ ރަމަޟާން މަހަކީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަމުގެ މައްސަރެއް ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ޣައްޒާ އަދި އިރުމަތީ ގުދުސްގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ހަމަލާތައް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށާއި، މިއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާއިވެސް ޚިލާފް ކަންތައްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޯއައިސީން މިއަދު ނެރޭ ގަރާރަށް ރާއްޖެއިން ފުރިހަމައަށް ތާއިދުކުރާނެކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިޒްރޭލު-ފަލަސްތީނުގެ ހަމަނުޖެހުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ވަކާލާތުކުރަމުންދަނީ 1967ވަނަ އަހަރު ކަނޑައެޅުނު ބޯޑަރުތަކާއި އެއްގޮތަށް ފަލަސްތީނުގެ ވެރިރަށެއްގެ ގޮތުގައި އިރުމަތީ ގުދުސް އޮންނަ، "ޓޫ ސްޓޭޓް ސޮލިއުޝަން"އަކަށެވެ. މިދިޔަ ހޯމަދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުގެ ސިފައިން ޣައްޒާއަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުންގެންދާއިރު، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިޒްރޭލުގެ ފަތުރުވެރިން އައުން މިހާތަނަށް މަނާކޮށްފައި ނުވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަބަޔަކު ދަނީ މީސް މީޑިޔާގައި ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު