ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

"އެންމެން ދިޔައީ އެކަމަކު ތި ދަރިފުޅު" މަރުވެފައިވާ މަންމަގެ އަތުތެރޭގައި ފަސްމަހުގެ ތުއްތުކުއްޖާ ސަލާމަތްކަންމަތީގައި

- 1 month ago 84 - މުހައްމަދު ސަކީބް

ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ތެރޭގައި މުޙައްމަދު އަލް ހަދީދީ އޭނާގެ ތުއްތު ކުޑަކުޑަ ދަރިފުޅު އެނދުގައި ބާއްވައިލިއެވެ. އެއި އިސްރާއީލުގެ ވައިގެ ހަމަލާގައި ސަލާމަތްވި އޭނާގެ ހަމައެކަނި ދަރުފުޅެވެ. އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި އަނެއް ހަތަރު ފިރިހެންކުދިން އެރޭ މަރުވީއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

" އަހަރެންގެ އެހެން އެއްވެސް މީހެއް މިދުނިޔެއަކު ނެތް، ތި ދަރިފުޅު ފިޔަވައި" 37 އަހަރުގެ ބައްޕަ އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ބަލަހައްޓައިގެންހުރެ އަސަރާއެކު ބުންޏެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާއަށްފަހު ރެސްކިއު ވޯކަރުން މި ފަސްމަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖާ އޭނާގެ މަރުވެފައިވާ މަންމަގެ އަތުތެރެއިން ނެގީ ހޮނިއިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުއެވެ. އޭނާގެ އެކުޑަކުޑަ ފައިގެ ތިން ތަނަކުން ރެނދުލައިފައިވެއެވެ. މުހައްމަދުގެ ހުރިހައި ކުދިން، 13 އަހަރުގެ ޝުހައިބްއާއި، 11 އަހަރުގެ ޔަހްޔާއާއި، 8 އަހަރުގެ ޢަބްދުއްރަޙްމާނާއި ، 6 އަހަރުގެ އުސްމާންވަނީ އެކުދިންގެ 36 އަހަރުގެ މަންމަ މަހާ އަބޫ ހައްތާބާއެކު މިދުނިޔެދޫކޮށްފައެވެ.

" އެމީހުންވަނީ ﷲ އާއި ބައްދަލުކުރަން ގޮސްފައި. އަހަރެމެން މިދުނިޔޭގައި އެހާ ގިނަ ދުވަހަކު ތިބޭކަށް ނޭދެން." ހިއްވަރުގަދަ ބައްޕަ ގިސްލަމުން ބުންޏެވެ.

" އަހަރެމެން ދެމީހުން އެމީހުންނާއި ދާދި އަވަހަށް ބައްދަލުކުރާނަން، ޔާ ﷲ އެކަން އެހާ ދިގުމުއްދަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުލައްވާނދޭވެ"

ހޮސްޕިޓަލުގެ އެއް ކަނުގައި ހުރި އެނދެއްގެ ކައިރީގައި އިށީންނަމުން ހަދީދީ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއި ލޯތްބާއެކު އޭނާގެ ކުޑަދަރިފުޅު އުމަރުގެ ކޮލުގައި ބޮސްދިނެވެ.

"އާދޭސްކުރި އެރޭ ހޭދަކުރަން"

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ ހަމަލާ އަމާޒުވީ ފިތުރު ޢީދުގެ އުފާވެރިކަމާއި ދިމާކޮށެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި ރަމަޟާންމަސް ނިމުމުން މުސްލިމު ޢާއިލާތައް އެއްވެ ޢީދުގެ އުފާފާޅުކޮށް ހަދައެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ކުޑަކުޑަ އުމަރުގެ މަންމަ އޭނަގެ ދަރިންނާއެކު ދެބޭންގެ ދެދަރި ކުދިންގެ ކައިރިއަށް ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. އެކުދިންއުޅެނީ ޣައްޒާގެ ބޭރުގައި ޝަތީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ކައިރީގައެވެ.

" ހުރިހައި ކުދިން އީދުހެދުންލައިގެން، ކުޅޭ އެއްޗެހިތައް ހިފައިން ދިޔައީ ބޮޑުބޭބެގެ ގެއަށް އީދު ފާހަގަކުރަން" ހަދީދީ ކިޔައިދިނެވެ. " އެދުވަހުގެ ހެދުނު އެކުދިންގުޅާފައި އާދޭސްކުރި އެރޭ އެގޭގައި މަޑުކުރަން. އަހަރެން ބުނިން އޯކޭއޭ"

" އެރޭ އަޅުގަނޑު ގޭގައި ނިދީ އެކަނި. ދެން ކުއްލިއަކަށް ހޭ ލެވުނީ ބޮމުގެ އަޑުފަތްގަނޑަށް." ހަމަ ކުޑަހިނދުކޮޅެއްގެތެރޭގައި އޭނާގެ އަވަށްޓެރިއަކު ގުޅާފައި ބުނީ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ބޮޑުބޭބެގެ ގެއަށް މިސައިލް ހަމަލާ އަރައިފި ކަމަށެވެ.

" އަޅުގަނޑު ދުވެވުނު އެންމެ ބާރަކަށް ދުއްވައިގެންފިން. އަޅުގަނޑަށް އެހިސާބަށް ދެވުނުއިރު އެތާގައިވަނީ ގޭގެ ފުނޑުފުނޑުވެފައިވާ ބައިތައް. ރެސްކިއު ވޯކަރުން ހަށިތައް އެކުނިބުނީގެތެރެއިން ނެރެނީ." ބޮޑުބޭބެގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިންވެސް މަރުވެދިޔައީއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއެއްގައި ހަދީދީ އޭނާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ސަލާމަތުން ނެގުމުން އުފަލުން އޭނާގެ މެއާއި ދަރިފުޅު ފިއްތައިލާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

" ﷲ ވަނީ އަހަރެމެން ތައްޔާރުކުރައްވާފައި"

ހަދީދީ އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ މޫނުގައި މަޑުމަޑުން ލޯތްބާއެކު އަތް ޖައްސައިލިއެވެ. " އަހަރެންގެ ހުރިހައި ކުދިން އެކުދިންގެ މަންމަގެ ގާތުން ކިރުބުއި. އަހަރެންގެ މިދަރިފުޅު ފިޔަވައި. އުމަރު ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް ބުއްބޯން ދެކޮޅު ހެދި" ގިސްލެވުމުގެ ރާގެއްގައި އޭނާ ބުންޏެވެ.

" ﷲ ވަނީ އަހަރެމެން ތައްޔާރުކުރައްވާ ނިންމަވާފައި. އަހަރެމެންނަށް އެކަމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް އެގިގެންނެއްނުވޭ"

ހަދީދީ ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި އިސްރާއީލުން ގަސްދުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ހަމަލާދެނީއެވެ. އެއްވެސް އިންޒާރެއް ކުރުމެއްނެތި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެއަށް ހަމަލާދިނުމުން އިސްރާއީލު ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ އެނޫންކަމެއް ނެތްކަން އެގިގެންދާކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

" އަހަރެން އަހަރެންގެ މިދަރިފުޅު އަހަރެން އަމިއްލަ އަށް ބަލައި ބޮޑުކުރާނަން"

50%

50%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
84 ކޮމެންޓް

ޔާﷲޔަހޫދީ ކުއްތާތަށް އަތްދަށުން އަޅަމެންގެ ނިކަމެތި ފަސްތީނުގެ އަހުންނާ އުހުތުން ރައްކާތެރިކުރައްވަވާ އެނުލަފާ ސައިތާނުންގެމައްޗަ އަޅަމެންނައް ނަސްރާކާމިޔާބު ދެއްވަވާދޭ އާމީން

ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު