ADS BY PIZZA KITCHEN

ފިސްތޯލު މައްސަލައިގެ ތަފްސީލީ ރިޕޯޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އެދިއްޖެ!

- 1 month ago 0 - ޝަފްރާޒް އހ

ފިސްތޯލުފެނުނު މައްސަލާގައި ކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްސީލީ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭ ކޮމިޓީން އެދިފައިވާކަމަށް އެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އަސްލަމް މިކަން ހާމަކުރައްވާފައި މިވަނީ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މައުލޫމާތު ދެއްވަމުންނެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގައި ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔައިރު އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފިސްތޯލެއް ފެނުނު މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވާއިރު، ފިސްތޯލުގެ މައްސަލާގައި ނުރަސްމީކޮށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ހޯދާފައިވާކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ވޮއިސް" އަށް ވަނީ މިމައްސަލައިގެ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިފައެވެ.

އެގޮތުން ފިސްތޯލު ފެނިފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދު އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވި ދުވަސްވަރު، އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފާހާނައަކުންނެވެ. ފިސްތޯލު ފެނިފައިވަނީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަރުހަކަށެވެ.

މި މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގޮތުގައި ތަހުޤީގުކުރެވެމުން ދާއިރު، ސަލާމާތީ ބާރުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތައް އަންނަނީ މި ތަހުޤީގަށް ހާޒިރުކުރަމުންނެވެ.

މި ނޫހަށް ލިބިފައިވާ ކަށަވަރު މައުލޫމާތައް ބަލާއިރު މި ފިސްތޯލަކީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ސްޕެޝަލް ޕޮރޮޓެކްޝަންއަށް ނިސްބަތްވާ ރައީސް ނަޝީދުގެ ބޮޑީ ގާޑެއްގެ ފިސްތޯލެވެ.

ފިސްތޯލަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި މިފަދަ ގޮތަކަށް ހަށިގަނޑާއި ވަކިކޮށް، ތަންތާގައި އޮންނަން ޖެހޭއެއްޗެއް ނޫންކަމުން، މި މައްސަލަ ތަހުޤީގުކުރެވެންދެން ފިސްތޯލުގެ ވެރިފަރާތް ވަނީ ސަސްޕެންޑްކުރެވިފައެވެ.

ފިސްތޯލަ ފެނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދު ނޫސްވެރިން ސުވާލު ކުރުމުން ފުލުހުން އެކަން ދޮގުކޮށްފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލާގައި މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާސް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ގެނެވިފައިނެތުމުން ފަހުން މައުލޫމާތު އަރުވާނެކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭޑީކޭއިން ފިސްތޯލު ފެނިފައިވާއިރު، ރައީސް ނަޝީދުގެ އާއިލީ ބޭފުންނާއި، ގާތް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ މި ހަމަލާއާއި ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކުގެ އަތެއްވާކަަމށް ބުނެ ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ދަރިކަނބަލުން ވަނީ މިފަދަ ތުހުމަތުތަކެއް އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒާއި، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ދީދީއަށް ކުރައްވާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު