ADS BY PIZZA KITCHEN

އިންޑިއާގެ ޓޫލް ކިޓުގެ އަދިރިފަރާތާއި މޯދީ ސަރުކާރު

- 4 weeks ago 1 - އަމްރު ރއ

އިންޑިއާގެ ފުލުހުންގެ ޖަމާއަތެއް މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ ޓްވީޓަރު އޮފީހުގެތެރެއަށް ތަހްގީގެއް ހިންގަން ވަދެއުޅުނެވެ. އެމީހުންދިޔައީ އިންޑިއާ ޓްވީޓަރު އޮފީހުގެ ވެރިޔާއަށް އެތަހްގީގުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށެވެ. ފުލުހުން ތަހްގީގުކުރަން އުޅެނީ " ކޮވިޑް 19 ޓޫލްކިޓް" ގެ ނަމުގައި ޓްވީޓަރުގައި ދައުރުވި ޕޯސްޓަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. ފުލުހުން ޓީމެއް ޓްވީޓަރު އޮފީހުގެތެރެއަށްވަނީ ' ކޮވިޑް 19 ޓޫލްކިޓް" މިޕޯސްޓަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންކަން އޮޅުވާލައިގެން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްކަމަށް ވެރިކަންކުރާ ބީޖޭޕީގެ ލީޑަރެއްކަމުގައިވާ ސަމްބިތާ ޕަތްރާ ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

ބީޖޭޕީން ތުހުމަތުކުރަނީ ޓޫލްކިޓް މިއީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާއާއި އަދި ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ އަގުވަށްޓާލުމަށް އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސްޕާޓީން އަޑީގައި އޮވެގެން ފަތުރާ އެއްޗެއްކަމަށެވެ. އަގުވަށްޓާލަން ގޮވަނީ " އިންޑިއާ ސްޓްރެއިން" އަދި މޯދީ ސްޓްރެއިން" އެވެ. އެކަމަކު ކޮންގްރެސް ބުނަނީ މިއީ އެޕާޓީގެ އަގުވަށްޓާލުމަށްޓަކައި ބީޖޭޕީން އަޑީގައި އޮވެގެން ފަތުރާ ފޭކް ޓޫލް ކިޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންގްރެސްއާއި ގުޅުވަން ފޭކް ވަގު ލިއުމެއް ހަދަން އެޕާޓީގެ ލޯގޯ ހިމެނޭ ޑޮކިއުމަންޓެއް ފޯޖްކުރިކަމަށް ބީޖޭޕީގެ ލީޑަރުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށް އެމަސައްލަ ބަލައިދޭން ކޮންގްރެސްއިން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާގެ "ޓޫލް ކިޓް " ގެ މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ހިލުނީ ފެބްރުއަރީމަހުގެތެރޭގައި އެގައުމުގެ ދަނޑުވެރިން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށްކުރި ބޮޑު މުޒާހަރާއަށް ތާއިދުކުރުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ތެރޭގައި ފެށުނު ހަރަކާތަކުންނެވެ. " ޓޫލް ކިޓް" އަކީ އެމުޒާހާރާއަށް ތާއީކުރާކަން ދެއްކުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއް ފައިލެކެވެ.

މިފައިލް ހިމެނޭ ހޭޝްޓެގެއް ތައްޔާރުކުރެވި ސޯޝަލް މީޑިއާގެތެރޭގައި ދައުރުވާން ފެށުމުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަރަށް ހަރުކަށިކަމާއެކު އެއާއި ކުރިމަތިލިއެވެ. މިއީ ބޮޑުވަޒީރާއި ސަރުކާރުގެ އަގު ވަށްޓާލުމުގެ އިތުރަށް އިންޑިއާގެ އަގުވަށްޓާލުމުގެ ހަރަކާތެއްކަމަށް ސިފަކޮށް އެޓޫލް ކިޓް ފައިލް ޝެއަރކޮށްގެން އުޅުނު ޒުވާންކުދިންތައް ހިފައި ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލިއެވެ. މިހާރުވެސް އޮތީ ޝަރީއަތް ހިންގާލަ ހިންގާލައެވެ. އެކުދިން ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގައި ތިއްބައި ބައެއްކުދިންގެ އާއިލާގެ މީހުން ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވެ ދިޔަ ޚަބަރު އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ޖެއްސެވެ. ދުނިޔޭގެ ވަރަށް މަޝްހޫރު މީހުންވެސް މިހޭޝްޓެގް ޝެއަރކޮށް ދަނޑުވެރިންގެ މުޒާހަރާއަށް ތާއީދުކުރާކަން ފާޅުކުރުމުން އެކަމާއިދެކޮޅަށް ތެދުވީ އިންޑިއާގެ ޚާރިޖިއްޔާއިންނެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފާޑެއް ކިޔައިފިނަމަ މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީކަމަށް ބުނާ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އެކަން ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ނަގައި، ގައުމުގައި އެކަހަލަ ވާހަކައެއް ދައްކައިފިނަމަ އެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށްލައި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރާތަންދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

ކޮވިޑްގެ ދެވަނަ ރާޅުގެ ތެރޭގައި އެގައުމަށް ކުރިމަތިވި މުސީބާތުގެ ދަނޑިވަޅުގައި ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރި އިންޑިއާގެ ސިއްހީ ނިޒާމު ގާތްގަޑަކަށް އިދަޖެހި، ބަލިވާ ރައްޔިތުމީހާއަށް އިންޓެންސިވްކެއަރގައި ނޭވާލާނެ އޮކްސިޖަން ކޮޅެއް ނުލިބި، ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަލިމީހުން ނުވައްދައި ބަލިމީހުން މަގުމަތިވެ، ދޭނެ ބޭހެއް ބޭސްފިހާރައަކުން ނުލިބި، މަރުވާ މީހުންގެ ހަށިތަކަށް ހަދާނެގޮތެއް ނޭގި، ނަފްސީ ނަފްސީއަށްވެ އަދި އަދަދު ކުރަން ނޭގޭހާ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެދިއުމުން ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް ކުރިމަތިވެ އޭނާގެ މަގްބޫލްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ދިޔައެވެ.

މީގެ ދެހްފަތާއެއްކުރިން ނިއުދިއްލީގެ މަގުތަކުގައި ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ލިއުންތަކެއް ތަތްކުރިއެވެ. އޭގައި ލިޔެފައި ހުންނަނީ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ނިސްބަތްކޮށް، އަހަރެމެންގެ ކުދިންނަށް ދޭން ހުރި ވެކްސިން އެކްސްޕޯޓް ކުރީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ. އެލިއުންތައް ނުކުތުމާއެކު ނިއުދިއްލީގެ ފުލުހުން އެކްޓިވޭޓްވެ އެލިޔުންތައް އެޅި މީހުން ހިފައި ހައްޔަރުކުރިއެވެ. މިއީ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަގުވަށްޓާލަން ކުރާ ކަމެއްކަމަށް ތުހުމަތުކޮށެވެ. މީހުން ހައްޔަރުކުރާން ފެށުމުން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރަށް ފާޑުކިއެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖެނަމަ މިހާލަތު އޮތީ ބޮޑުވަޒީރުކަމާއި ރައީސްކަންކުރެއްވި އިބްރާހިމް ނާސިރާއި ރައީސް މައުމޫންގެ ދުވަސްވަރުއެވެ. އެލީޑަރުންނަށް މިހާރުގެ ދިވެހިން ނިސްބަތްކުރަނީ ޑިކްޓޭޓަރުންނޭ ކިޔައެވެ. ރައީސް ނުވަތަ ބޮޑުވަޒިރާއި ދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ބުނާ ކޮންމެ މީހަކު ހިފައި ހައްޔަރުކޮށް އެއީ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ގައުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ބުރޫއެރުވުންކަމަށް ތުހުމަތުކުރާނަމަ އެލީޑަރަކު އެވަނީ ހަމަ ކިތަންމެ ރީތި ހެދުމެއް ލައިގެން ކިތަންމެ އުސް ގޮނޑިއެއްގައި ވެޑުވިގެން އިނަސް އަދި ކިތަންމެ ބާރުގަދަ ހަތިޔާރެއް އަތުގައި އޮތަސް މިހާރުގެ މިނިވަން ޑިމޮކްރެސީގެ ފަލްސަފާއިން ކިޔާނަމަ ހަމަ އެމީހަކުވާނީ ރަތްލާޖެހި ޑިކްޓޭޓަރަކަށެވެ.

އިންޑިއާގައިވެސް އަޑުތައްދަނީ ގަދަވަމުންނެވެ. ސަރުކާރުން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ ބޮޑުވަޒީރުގެ މޫނުމަތި ރީތިކުރުމަށް ވަރުގަދަ ކެމްޕެއިނެއް ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން އެގައުމުގެ ވިލެޖްތަކާއި ތަންތަނަށް މިބަލިމަޑުކަމުގެތެރޭގައިވެސް ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންކުރެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދަތުރުކޮށް މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތަކުގެ ވާހަކަދައްކައި ހަދަންޖެހޭނެކަމަށް ނިންމައިފިކަމަށް އެގައުމުގެ ނޫސްތަކުގައި މިއަދު ލިޔެފައިވެއެވެ.  

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމަކީ އެމީހަކު ހިތުހުރި ގޮތަކަށް އުޅުންތަ؟

ހަބަރު