ADS BY PIZZA KITCHEN

މިސްކިތުން ނަމާދު ކުރާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާކުރަން ފަށައިފި

- 3 weeks ago 21 - ޝަފްރާޒް އހ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކަށް އަރައި ނަމާދު ކުރާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

އިންޑިއާ ވޭރިއަންޓާއެކު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މެއި 19، 2021 ގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލަންއެންގުމަށް ފަހު މިސްކިތުން ފެން ކަނޑައި މިސްކިތްތަކުގައި ތަޅުއަޅުވާފައިވާއިރު، މިސްކިތްތަކަށް އަރާފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާކުރަން ވެސް މިއަދު މިވަނި ފަށަފައެވެ.

އެގޮތުން މާލެ ލޮކްޑައުންކުރެވިފައިވާ ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅުމަށް ފާސްލިބިފައިވާ މީހަކު މިސްކިތައް އެރުމުން އޭނާ 1000ރ އިން ޖޫރިމަނާކުރިކަމަށް ބުނެ އަހްމަދު ޢަލީ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ވަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

"ފުރުގާން މިސްކިތުން ފޭބިވަގުތު ނަމާދުކޮށްގެންތޯ ފޭބީ ކިޔާފަ ސުވާލު ކުރުމަށްފަހު 10 ވަރަކަށް މިނެޓު ތެރޭ 1000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި. ސްލިޕްގައި އިންނަނީ ބޭރުގައި އުޅުމުގެ ހުއްދަ ނެތިގެންކަމަށް 119 އަށް ގުޅާލީމަ ބުނީ މިސްކިތައް ނަމާދައް އެރުމަކީ މަނާކަމެކޯ" އަހްމަދު ޢަލީގެ ފޭސްބުކް ސްޓޭޓަސްގައި ލިޔެފައިވެއެވެ.

މިސްކިތްތައް ތަޅުއަޅުވައި ފެން ކަނޑަލާފައިވާއިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި އޮފީސްތަކާއި، އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޖހުއްދަދެވި މީހުން ވަޒީފާތަކަށް ނިކުންނަމުން ގެންދެއެވެ. މާލެ ސަރަހައްދު ކޮވިޑްއާއެކު ހުއްޓިފައިނުވާ އިރު މިސްކިތްތައް މިފަދައިން ބަންދުކުރުން ވެގެންދަނީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާކަމަކަށްކަން މީސްމީޑިއާގައި އަޑު އުފުލަމުން އަންނަ ބައެއް އާންމުން ދަނީ އަޑު އުފުލަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މާލެ، ވިލިގިލި އަދި ހުޅުމާލެ ގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ރަށުން ބޭރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާއިރު ނަމާދުކުރުމަށް ދާން ޖެހެނީ މިސްކިތަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ މި ފަރާތްތަކަށް ނަމާދު ކުރުމަށް އެޅިފައިވާ ވަރަށްބޮޑު ހުރަކަހަށް މިވަނީ ވެފައެވެ.

މީގެ އިރުތުން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ގޭގައި ނުވަތަ ލޭބަރ ކޯޓާގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް އިރު އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ނަމާދުކުރުމަށް މިވަނީ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވެފައެވެ.

މިސްކިތައް ނަމާދު ކުރަން އަރާފަރާތްތައް އެއްހާސް ރުފިޔާއިން އަންނަނީ ޖޫރިމަނާކުރަމުންނެވެ.

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުން ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އަމަލު ކުރާ ގޮތްތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު ފާޑުކިޔަމުން ގެންދާއިރު ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ކޮވިޑް ހާލަތު ގޯސްވެފައިވަނީ އިންޑިއާ ވޭރިއަންޓް ރާއްޖެ އަށް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް ނޭޅުމާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އިންތިހާއަށް ލުއިތައް ސަރުކާރުން ދީގެންނެވެ. އެގޮތުން ޕޮސިޓިވް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ވޯޓުލެވޭ ގޮތައް ހުޅުވާލައިގެން ވަނީ މިދިޔަ އިންތިހާބު ބާއްވާފައެވެ.

10%

70%

20%

ADS BY COCA COLA
21 ކޮމެންޓް

ތިމީހުންނަށް ޖެހުނީމަ ތިމީހުނަށް އިނގޭނީ މިބަލީގެ ވޭން

އިސްރާއީލު އެކޭ ރައްޖޭކެ އެއްގޮށް މިހާރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުވެސް އެއީ ހަމަ ޕަޕެޓެއް!!! ވަޒީފާ އާ، ލާރިއާ، އިއްޒަތުގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި މީހާ ވިކި ހުސްވެފަ!!

ބަލަ އަދި އެމް .ޑީ.އެން. ހަމީދު ނަމާދު ކުރާތީ އެހެރީ ރުޅިގަަދަވެފައި މިކަހަލަ މީހެއް އެއީ އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރުވެސް އެއީ ސޮހެލެއް

ނަމާދުކުރަން މިސްކިތުގައި އެކަނި 5 ވަރަކަށް މިނިޓް. ސުންނަތް ކުރިނަމަ 10 ވަރަކަށް މިނިޓް. ޕޮލިހުގެ ސުވާލައް ޖަވާބުދޭން 10 މިނިޓް. 3 ފޫޓް ދުރުމިނެއް ނެތް. ކޮސްވެއްޖެ

މިސްކިތު ނަމާދު ކުރަން ހުރި ވަޤުތައްވުރެ މާ ގިނަވަޤުތު އެ ޕޮލިހާ ޗެޓްކުރަންވެސް މަޑުކުރަން ޖެހުނު. ފައްސިވަނީ ނަމާދު ކޮށްގެންބާ ނުވަތަ ޕޮލިހުންނާ ޑީލް ކޮށްގެން ބާ.

ނަމާދު ކުރީމާ އެކަނި ކޮވިޑް ޖެހެނީ. އޯކޭ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތަންތަނުގައި މާސްކް ނާޅާ މަޖާ ނެގިޔަސް. އެއޯކޭ މަގުމަތިން މީހުނާ ދިމާވެ ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް. ފިހާރައަށް ގޮސް ބާޒާރު ކުރިޔަސް. ކޮވިޑް ސަލާމް.

ވިސްނާލުން ވަރަށް މުހިންމު މަސްޖަހަން ލަދާފައިވާ އަޝިތަކެއް ފަދައިން ހަދާފައި ހުންނަ ތަންތާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މުސްލިމުންނަން ( ދޭސީންނާއި ބިދޭސީންގެ )ނަމާދުކުރެވޭނީކިހިނެއް ޝައިތާނާވެސް ނަމާދު ނުކުރެވޭހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރޭ އެކަމު ޝައިތާނާއަށް ނަމާދު ކުރާމިސްކިތައްކަށް އެރުވުންމަނަލެއް ނުވުރެވޭ ސުބުހާނައްﷲ މިއަދުމިފެންނަނީ ކޮންފަދަ ހަރުކަށި ކަމެއް

ޕަޕެޓުން ހުސް. ޢިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ.

މިސްކިއް އެއީ ދެން ކީއްކުރާތަނެއްބާ؟

މިއީ ކޮވިޑާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެކޭ ބުނެވޭވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް މިކަން ހިންގަންތިބި ފަރާތްތަށް އިސްލާމްދީނަށް ކުރާނަފްރަތުގެ ބޮޑުކަންކަމަށްބުނެވެން އެބައޮއް

އެއްވެސް ފޮތެއްގައި ނެތޭ ނަމާދު ކުރާމީހާ ޖުރިމަނާ ކުރެވޭ ވާހަކައެއް . ނަމާދު ކުރާމީހާ އަށް ސަވާބު ލިބޭ ވާހަކަ ފޮތްތަކުގައިވަނީ . ވަޒީރަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދުންދޯ މައުލޫމާތު .

ހަބަރު