ADS BY PIZZA KITCHEN

ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެސްޕީޖީ އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މާރިޔާއަށް ރައީސް އެންގެވި: މަބްރޫކް

- 2 months ago 0 - ފަހީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، އެމްއެންޑީއެފްގެ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ގްރޫޕް (އެސްޕީޖީ) އަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީއަށް އެންގެވިކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުޙައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

މަބްރޫކް މިހެން ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސުންގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ކޮމާންޑަރާއިއެކު އެސްޕީޖީގެ ލީޑަރޝިޕް ވަނީ ސަރުކާރުން ބަދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މީޑިއާތަކަށް ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވީ، 6 މޭ 2021 ގެ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސްގެ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ގްރޫޕަށް ބަދަލުތައް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ދެކިވަޑައިގެން އެކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އަންގަވާފައި ކަމަށެވެ.

އެސްޕީޖީއަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކަކީ ރައީސް ޞާލިޙުގެ އެންގެވުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލެއްކަން ރަސްމީކޮށް އެނގިފައިވާއިރު، އެ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އެސްޕީޖީގެ ކޮމާންޑަރާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑަރު އަދި ފަސްޓް ސާޖަންޓުގެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

އެސްޕީޖީގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ކުރިން ހުރި ކާނަލް ނަސްރުއްﷲ އިބްރާހިމް މަޖުދީގެ ބަދަލުގައި، އެސްޕީޖީގެ އާ ކޮމާންޑަރަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް އަބްދުލް މުއިއްޒު މުސްތަފާއެވެ.

އަދި އެސްޕީޖީގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑަރަކަށް އައްޔަން ކުރީ މޭޖާ މޫސާ އަމީޒެވެ. އަދި އެސްޕީޖީގެ ފަސްޓް ސާޖެންޓްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ފަސްޓް ސާޖެންޓް އަބްދުﷲ ޖަމީލެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅޭ އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާއިރު، އެމްއެންޑީއެފުން ވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ހާދިސާގެ އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު ކުރިން ލިބިފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން އިންޓެލިޖެންސް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް ރައީސް ޞާލިޙު ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު