ADS BY PIZZA KITCHEN

ލަކްޝަދީބު ސަލާމަތްކުރަން ގޮވާލަމުންދާ ގޮވާލުމުގެ އަޑުތައް ގަދަވަނީ

- 3 weeks ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިންޑިއާގެ ޔޫނިއަން ޓެރިޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ ލަކްޝަދީބު ނުވަތަ ލަކްޝަދްވީޕްގެ ރަށްތަކުގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެފަދަ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި ދެކޮޅަށް އެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ ކެމްޕެއިނަށް ލިބެމުންދާ ތާއީދު އިތުރުވާން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

ލަކްޝަދީބަކީ 1956 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންޑިއާގެ ޔޫނިއަން ޓެރިޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ ސަރަހައްދެކެވެ. މީގެ މާނައަކީ އެއީ ސީދާ އިންޑިއާގެ މައި ސަރުކާރުގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަހައްދަކަށްވުމެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސަރަހައްދުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާނީ އިންޑިއާގެ ގާނޫނު އަސާސީއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެގައުމުގެ ރައީސް އައްޔަންކުރާ ޚާއްސަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެކެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސަރަހައްދުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ ކަންކަމުގެ ބޮޑު ޒިންމާއެއް އެޑްމިނިސްްޓްރޭޓަރުގެ ކިބައިގައިވެއެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެ ސަރަހައްދުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަގާމުގައި މިވަގުތު ހުރި ޕްރަފޫލް ޚޯޑާ ޕަޓޭލް އަންނަނީ ލަކްޝަދީބުގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަތުވެދާނެފަދަ ގަވާއިދުތަކެއް ތައާރަފްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އިންޑިއާގައި މިހާރުގެ ބާރަތިޔަ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ)ގެ އިސް މީހެއްކަމަށްވާ ޕްރަފޫލްގެ މި ވިސްނުންތަކުގެ ސަބަބުން މަހުޖަނު ވިޔަފާރިތަކާއި ހިންދޫންގެ ކަނާތު ފިޔައިގެ ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތުން، ލަކްޝަދީބުގެ ޖަޒީރާ ރަށްތަކުގެ މައްޗަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑެތި ނުފޫޒު ފޯރަފާނެކަމަށް އެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ޕްރަފޫލް ހުށައަޅާފައިވާ ބައެއް ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ލަކްޝަދީބުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ރިސޯޓްތަކުގައި ރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި، ދެ ދަރީންނަށްވުރެ ގިނައިން ތިބޭ ފަރާތްތަކުން އެ ސަރަހައްދުގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުކުރުމުގެ އިތުރުން ބީފް ގަނެވިއްކުން މަނާކުރުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ލަކްޝަދީބު ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީއަކަށް އާންމުންގެ ބިންތަކުގެ މައްޗަށް ވަރުގަދަ ބާރު ފޯރުވޭނެފަދަ ބިލެއް ހުށައެޅުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ މީހުންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދަތަކަށް އަސަރުކޮށް، މަހުޖަނުންނާއި އެހެނިހެން ނުފޫޒުގަދަ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާނެގޮތށް ލަކްޝަދީބުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާފާނެކަމަށްބުނެ އެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ހުށައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މީސް މީޑިއާގައި "ސޭވް ލަކްޝަދީބު"ގެ ނަމުގައި އެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ހިންގަމުންނެވެ. މި ކެމްޕެއިންގެ އަޑުތައް ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑީއާތަކާއި ހަމައަށް ފޯރާފައިވާއިރު، ބީޖޭޕީއާއި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުންވެސް ދަނީ ގެނައުމަށް ރާވަމުންދާ ބަދަލުތަކާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގެ ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރެއްކަމަށްވާ ރާހުލް ގާންދީ އަދި ކެރެލާ ސްޓޭޓްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރ ޕިނަރާއި ވިޖަޔަން ވަނީ ލަކްޝަދީބުގެ ރައްޔިތުންނާއެކުގައިވާކަން ހާމަކޮށް ޓްވީޓްކޮށްފައެވެ. އަދި ކެރެލާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުންވެސް ވަނީ މިފަދައިން ހިމެނޭ ގަރާރެއް ފާސްކޮށް، ލަކްޝަދީބުގެ ކަންތައްތަކުގައި އިންޑިއާގެ މައި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުންތަކާއި ދެކޮޅުކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. މި ގަރާރުގައި ލަކްޝަދީބުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރކަމުން ޕްރަފޫލް ޕަޓޭލް ވަކިކުރުމަށްވެސް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ނަމަވެސް ޕްރަފޫލް ވަނީ ކިޔަމުންދާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ބެލުމެއްނެތި، ލަކްޝަދީބަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ބިލްތަކުގެ ދެލިކޮޕީތައް އިންޑިއާގެ ޔޫނިއަން ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައެވެ.

އޭނާ ބުނިގޮތުގައި މި ނިންމުންތަކުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ލަކްޝަދީބު އަމާންކޮށް، އެ ސަރަހައްދުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ރާއްޖެ ފަދައިން ތަރައްގީކުރުމެވެ. މިކަންކަމާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އަމިތު ޝާހް ވަނީ ލަކްޝަދީބުގެ ރައްޔިތުންގެ ރުހުން ހޯދުމަކާއި ނުލައި މިފަދަ ބޮޑު ނިންމުމެއް ނުނިންމާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

މޯދީވަރުމީހެއްނެތްދިވެހިރާއްޖެއަކަށް

ހަބަރު