ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރާއްޖެއިން ޗައިނާގެ ވެކްސިން ގަތުމުގެ ވިސްނުމެއްނެތް: އިންޑިއާގެ މީޑިއާ

- 3 weeks ago 1 - މުހައްމަދު ސަކީބް


ADS BY SIM SIM MOBILE

ރާއްޖެގައި ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާތެރި ރާޅެއް ފެތުރި ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވަމުންދާއިރު ރައްޔިތުން ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް އެންމެ މުހިއްމު ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ހިމެނިފައިވިޔަސް ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ކޮވިޑް ވެކްސިން އުފައްދާ ޗައިނާއިން ކޮވިޑް ވެކްސިން ގަތުމުގެ ވިސްނުމެއް ދިވެހި ސަރުކާރުން އަދި ނުގެންގުޅޭކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ކެރެފާ އަހުމަދު ނަސީމާއި ޙަވާލާދީ އިންޑިއާގެ ނޫސްތައް ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މީޑިއާއެއްކަމަށްވާ ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާގައި ރާއްޖޭގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރާއި ޙަވާލާދީ އިއްޔެ ޝާއިއުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިންޑިއާއިން ވެކްސިން ނުލިބިގެން ރާއްޖޭގެ 1 ލައްކަ 10 ހާސް މީހުން ވެކްސިންގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބިކަމަށެވެ. އިންޑިއާއިން ނުލިބިގެން މިހާރު އެހެން ގައުމުތަކުން އެސްޓްރާޒެނެކާގެ ވެކްސިން ލިބޭތޯ ރާއްޖެއިން މަސައްކަތްކުރާކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިކަމަށް މިނޫހުގައި ލިޔެފައިވަނީ ޗައިނާއާއެކު ވެކްސިން ގަތުމުގެ އެއްވެސް ކޮމާޝަލް އެއްބަސްވުމެއް ހަދަން ދިވެހި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ނުދާކަމަށެވެ. މިސަރަޙައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ނޭޕާލަށް މިހަފްތާގެތެރޭގައި ޗައިނާއިން މިލިޔަނެއްހާ ކޮވިޑް ވެކްސިން ޑޯޒް ހަދިޔާ ކުރާނެއެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ ގޮނޑިކޮއްކޮ ސަރުކާރެއް އޮންނަ ބަންގްލަދޭޝްއިންވެސް ޗައިނާއިން 15 މިލިޔަން ވެކްސިން ޑޯޒް ގަތުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ސްރީލަންކާއިންވެސް ޗައިނާގެ ވެކްސިނެވެ. އެހެންވިޔަސް އިންޑިއާގެ އަވަށްޓެރި ދިވެހި ރާއްޖެއިން އިންޑިއާގެ ކޮވިޝީލްޑް ނުވަތަ އެސްޓްރާޒެނެކާގެ ވެކްސިނަށް ބަރޯސާވެގެން އޮތްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން ދޭން އެއްބަސްވި ވެކްސިން ނުލިބުމުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ދަތިތަކާއިކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

" އާނ ބައެއް މީހުންނަށް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދިންތާ 12 ހަފްތާ ފަހަނައަޅައިގޮސްފި." ޗައިނާއިން 2 ލައްކަ ޑޯޒް ވެކްސިން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވިޔަސް މިހާރު ޗައިނާއިން ވެކްސިން ހޯދަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ނޫޅޭކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެކްސިން ދޭން އިންޑިއާގެ ކޮވިޝީލްޑް ލިބޭގޮތް ނުވުމުން ދިވެހި ސަރުކާރުން މިހާރު މަޝްވަރާކުރަމުންދަނީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން އަދި އެޕްރޫވްނުކުރާ ރަޝިޔާގެ ސްޕަޓްނިކް ވެކްސިން ހޯދުމަށްކަމަށް އެންމެފަހުން ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިނޫސްކޮންފަރެންސްގައިވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނައިން ވެކްސިން އުފައްދާ ޗައިނާއިން ވެކްސިން ހޯދުމުގެ ވިސްނުންފުޅެއް ގެންގުޅުއްވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅެއްނުވެއެވެ. އިއްޔެ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިންވަނީ ޗައިނާގެ ސިނޮވަކް ވެކްސިނަށް ހުއްދަ ދީފައެވެ. އޭގެކުރިން އެގައުމުގެ ސިނޯފާމް ވެކްސިނަށްވެސް ހުއްދަ ދީފައިވެއެވެ.

ބަލިވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ. މަރުވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ. ސަރުކާރު ހިންގަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދައްކާ ޓެކްސް ފައިސާއިންނެވެ. އެހެންކަމުން ދުނިޔޭގައި ވެކްސިން ލިބެން ހުރި ކޮންމެ ގައުމަކުން ވެކްސިން ހޯދުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ މައްޗަށް ވާޖިބެކެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަމަލުކުރަނީ އިންޑިއާގެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ހިންދޫ ވިސްނުމުގެ ބީޖޭޕީ ސަރުކާރުންވެސް އަމަލުކުރި ގޮތަށެވެ. އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން މަރުވެ މަރުވާމީހުން ގިނަކަމުން ހަދާނެގޮތް ހުސްވެ ކުނިގޮޑަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ގަންގާކޯރަށް މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިތައް އުކަމުންދިޔައިރުވެސް ޗައިނާއަކީ ދުޝްމަނެއްކަމަށް ބަލައި އެގައުމުން އެއްވެސް އެހީއެއް ހޯދަން ރަސްމީކޮށް ދެކޮޅު ހެދިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ގިނަ ސާމާނު އެތެރެކުރީ އެގައުމުގެ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް ހަމަ ޗައިނާއިންނެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު މިބައްޓަންކުރަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ފިޔަވަޅުމަތިންކަމަށް ހީވެއެވެ. އެހެންނޫނީ ޗައިނާފަދަ ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެރި އަދި ގައުމުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގާބިލްކަން އެންމެ މައްޗަށް މިއަދު އޮތް ގައުމަކާމެދު މިހާ ދެރަވަރު ބަހެއް އިންޓަރނޭޝަނަލް މީޑިއާގައި ނުބުނީހެވެ. ކުރިން ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީވަޒީރުކަން ކޮށްފައިވިޔަސް މިބާވަތުގެ ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ދިނުމުން ދޭހަވަނީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ދާއިރާގެ ވިސްނުން ކޮށިކަމެވެ. ރައީސްގެ ޕްރެސްކޮންފަރެންސްގައި އަމަލުކުރި ގޮތަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެ ހިމޭނުން ހުންނެވިނަމަވެސް ތަންކޮޅެއް ބުއްދިވެރިކަމަކަށް ވީހެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

ޢަޖައިބެއް ނުވާނެތަ....؟ ޗައިނާއިން އެގައުމު ގައި އުފެއްދި ވެކްސިން ގަންނާށޭ ކިޔައިގެން ރާއްޖޭގައި މިތިބަ ވެރިންނޭ ކިޔާ މަރުމޯލުންގެ ކިބައިން އެދި އެބަ އާދޭސް ކުރޭތަ...؟

ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު