ADS BY PIZZA KITCHEN

މިޝްކާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އެޓެންޑްވާންޖެހޭ މީހުންގެ އިހުމާލު އެބައޮތް: މިނިސްޓަރ ނަސީމް

- 2 weeks ago 0 - ފަހީމް

މިއަދު ނިޔާވި މިޝްކާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އެޓެންޑްވާންޖެހޭ މީހުންގެ އިހުމާލު އެބައޮތް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވިދާޅުވީ، މިޝްކާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި، އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހަދަމުންދާ ތަހުޤީޤު މިރޭ ނިމޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި މިނިސްޓަރ ނަސީމްގެ ވެސް އިހުމާލެއް އޮތްތޯ ބައްލަވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

މިކަމުގައި މިނިސްޓަރ ނަސީމްގެ އިހުމާލެއް އޮތްތޯ ބަލާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް ވިދާޅުވުމުން, މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން އެންމެ އިންސާފުވެރި ކަމާއިއެކު އެކަން ބެލިދާނެތޯ ސުވާލު ކުރުމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ, އެމަނިކުފާނު ގަބޫލު ކުރައްވަނީ, މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ވެސް އެކަން އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ބެލޭނެ ކަމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނަކީ އެފަދަ ކަންކަމުގަައި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު އެކަން ގެންދިޔުމުގައި އެކަމާ ބެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށެވެ. 

މިރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ނޫސްވެރިން ވަނީ މިޝްކާގެ މަރާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކޮށްފައެވެ. 

ނަމަވެސް މި ސުވާލުތަކަށް މިނިސްޓަރ ނަސީމް ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ދެއްވާފައިވަނީ އެއް ޖަވާބެކެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު