ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޔޫރޯ ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ބުސްކެޓްސް ކޮވިޑަަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

- 2 weeks ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ސްޕެއިން ގައުމީ ޓމުގެ ކެޕްޓަން އަދި ތަޖުރިބާކާާރު ކުޅުންތެރިޔާ ސާޖިއޯ ބުސްކެޓްސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ޓީމާއި ވަކިވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ބުސްކެޓްސް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު މިއީ ސްޕެއިން އަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ހީނަރުކަމެކެވެ. އޭނާ ޕޮޒިޓިވް ކަން އެނގުނީ ޔޫރޯގައި ސްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ މެޗު ފަށަން 8 ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށެވެ.

މިއީ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގެ ދަށުން ޔޫރޯގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ޓީމެއްވެސް ހަދަންޖެހޭ ޕީސީއާރު ޓެސްޓެކެވެ. ބުސްކެޓްސްގެ އިތުރުން ވެސް ސްޕެއިންގެ އިތުރު ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ނަތީޖާ ދެއްކީ ނެގެޓިވް ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ބުސްކެޓްސް އަށް އެންމެ އަވަހަށްވެސް ޔޫރޯގައި ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ވާގޮތުން 10 ދުވަސް ފަހުންނެވެ. މިފަހަރުގެ ޔޫރޯއަށް ބޮޑެތި ތައްޔާރުތަކެއް ވަމުންދާ ސްޕެއިންގެ ޤައުމީ ޓީމުގައި ތިބި ތަޖުރިބާކާރު މަދު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ބުސްކެޓްސް ހިމެނެއެވެ.

ބުސްކެޓްސް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ސްޕެއިން ޤައުމީ ޓީމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން މިވަގުތު ތިބީ އަައިސޮލޭޝަންގައެވެ. އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ޕޯޗުގަލް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ވެސް ކުޅެފައެވެ. އެހެންކަމުން ސްޕެއިން ޤައުމީ ޓީމުގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ މިފަހަރުގެ ޔޫރޯއަަށް އެ ޓީމުގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް ނުކުޅެވިދާނެތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަައެވެ. އެއާއެކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދުމަށް އެ ޓީމުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ސްޕެއިންގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކަރަންޓީނުގައި ވުމާއެކު މާދަމާ ކުޅޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ލިތުއޭނިއާ އާއި ބައްދަލުކުރާނީ ސްޕެއިންގެ 21 އަހަރުންދަށުގެ ޓީމެވެ.

ޔޫރޯގައި ސްޕެއިން ހިމެނިފައިވަނީ ގްރޫޕް އީ ގައެވެ. އެ ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނެނީ ސްވިޑެންއާ، ޕޮލެންޑުގެ އިތުރުން ސްލޮވާކިއާ އެވެ.

މުބާރާތުގައި ސްޕެއިން ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރާނީ ސްވިޑްން އާއި ދެކޮޅަށެވެ. މި މެޗުގައި ބުސްކެޓްސް އަށް ނުކުޅެވޭއިރު އޭނާއަށް އެންމެ އަވަހަށްވެސް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ މިމަހުގެ 19 ގައި ޕޮލޭންޑް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު