ADS BY PIZZA KITCHEN

ސިޔާމް މަޢާފަށް އެދެން އަންގަން ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

- 2 weeks ago 1 - ފަހީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ނިސްބަތްކޮށް ދަންޖައްސާ މަރާލުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް ދ. މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސިޔާމް ދެއްކެވި ވާހަކައާއި ގުޅިގެން ހިސާން އަރިހުން މަޢާފަށް އެދެން އެންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ސްލޫކު ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ) ގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލި ވަގުތު، ހިސާން ދަންޖައްސަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އޭނާ މަރާލިޔަސް ފާފަވެެރި ނުވާނެ ކަމަށް ސިޔާމް ވިދާޅުވި އޯޑިއޯއެއް ވަނީ ލީކުވެފައެވެ.

އެއާއިއެކު، މި މައްސަލަ މެންބަރު ހިސާންގެ ފަރާތުން މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަމާލު ކަމަށް ވަނީ ގެންނަވާފައެވެެ.

ސިޔާމަށް ނަސޭހަތްތެރި ވުމަށާއި މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަތުމަށް އެންގުމަށް، ކޮމެޓީގައި ހުށަހެޅީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރުނެވެ.

އެ ހުށަހެޅުމަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސިޔާމް މިހާރު ވަނީ ހިސާންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ކަމަށެވެ.

އެދެބޭފުޅުން ސުލްޙަވެފައިވާކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިދާޅުވުމުން، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރުވަނީ އެ މައްސަލަ ކޮމެޓީން ބޭރުކޮށްލަންވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް، ކޮމެޓީން ފާސްވީ، ސިޔާމް ހިސާންގެ އަރިހުން މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަން އެންގުމަށާއި ނަސޭހަތްތެރިވުމަށެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލީހުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ފުލުސް އޮފީހަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

މަހުޖަނަކަށް ީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީވީމާ މާފައްއެދެން. ވަރައް އިންސާފްވެރި...

ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު