ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ނަފުރަތުގެ ޢަމަލުތައް ބަޔާންކުރާ ބިލާއި ދެކޮޅަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވޯޓުލުމަށް ރ.މީދޫ ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފި

- 1 week ago 1 - ރިމާހް

ނަފުރަތުގެ އަމަލުތަކަކީ ކޮބާކަން ބަޔާންކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާއި ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ވޯޓުދިނުމަށް ރ.މީދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެ ކައުންސިލުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެބިލުގައިވާ ގޮތުން އާންމު ތަނެއްގައި ވަކި މީހަކީ އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ނުވަތަ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު މީހެއްކަމަށް ތުރުމަތު ކުރުމާއި އިސްލާމީ އަގީދާއާ ގުޅުވައި މުޖުތަމައުގައި މީހަކާމެދު ނަފުރަތު އުފެއްދުން ކުށަކަށް ހަދަން ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އާންމު ތަނެއްގައި މުސްލިމަކު ކާފަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރުން/ތުހުމަތުކުރުން ނުވަތަ އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ހަދާފައިވާކަމަށްވެސް ކައުންސިލުގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ރ.މީދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ މި ބިލްގެ ސަބަބުން ޤާނޫނު އަސާސީގެ 27 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤަށް ހުރަސް އެޅިގެންދާނެކަމަށެވެ.

މި ބަޔާން ނިންމާލަމުން އެ ކައުންސިލުން ވަނީ އިސްލާމީ ޤައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްމެހާ މެމްބަރުންނަށް "ސެކިއުލަރ ބިލަށް" ވޯޓު ނުދިނުމަށް އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންވެސް ވަކިވަކިން އެ ރައްޔިތަކު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކައިރިން އެފަދައިން އެދުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

މި ބަޔާނުގައި ރ.މީދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

ވަރަށް ގިނަ ދިމަދިމާއަށް އުނދުހިއްޖައީމުއެވެ.ފެންނަނީ އެއް މަންޒަރެކެވެ. އެންމެ ކަމަކަށް ނޫނީ ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ތިޔަ ބިލުން ނުގެއްލެއެވެ.ޒިނޭ ކުރުން ހުއްދައޭ ބުނުން އޯކޭ. އެކަން ކޮށްގެން ހައްދު ޖަހާށޭ ބުނެފި ނަމަ ހަރުކަށި.ދީނާ ޚިލާފު ކަންކަމަށް ބިލު އޯކޭ.އަވަހަށް ފާސްކުރޭ.

ހަބަރު