ADS BY VOICE EURO COVERAGE

އަތޮޅުތެރެއަށް ބޭނުންވާ އެމްބިއުލާންސް ގެންނަނީ

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އަތޮޅުތެރެއަށް ބޭނުންވާ 96 އެމްބިއުލާންސް ގެނައުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާއި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ (އެސްޓީއޯ) އާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އެސްޓީއޯގައި ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ނަސީމެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރެވެ. މީގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން ޢަމްރުއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވިދާޅުވީ، އެމްބިއުލާންސް ގެނައުމުން އަތޮޅުތެރޭގައި ދެމުންދާ ޚިދުމަތް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ބައެއް ރަށްތަކުގައި އެމްބިއުލާންސް ހަލާކުވެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ދަތިތައް ކުރިމަތިވަމުންދާކަން ނަސީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި މިހާރު ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމްބިއުލާންސް ގެނެވި، އަތޮޅުތެރޭގައިދޭ ޚިދުމަތް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކޮށް އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ބަލިމީހުންނަށް އެޚިދުމަތް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު