ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ޓީޗަރު މިހާތަނަށް ހައްޔަރު ކޮށްފައެއްނުވޭ: ފުލުހުން

- 1 week ago 0 - ފަހީމް

އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ޓީޗަރަކު ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް އެ މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަން (ނ.ރ.ބ.ޅ) ގައި ހިމެނޭ ރަށެއްގައި، އިތުބާރު ކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ، 25 އަހަރުގެ އަންހެނަކު، 16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް 09 ޖޫންގައި ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ފަރާތުން އިތުރު ކުދިންތަކެއްވެސް ޖިންސީ ހާނީއްކައަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ފުލުހުން ބުނީ، މިހާތަނަށް މި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުން ދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ޓީޗަރަކީ އެކަން ހިނގި ރަށަށް ނިސްބަތްވާ ޓީޗަރެއް ނޫނެވެ. އަދި އެޓީޗަރު މިހާރު ވަނީ އެރަށުން އޭނާގެ އުފަން ރަށަށް ބަދަލުވެފައެވެ. 

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު