ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކައިރި ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ ލަންކާގެ މީރު ރަހަތައް، މާޝްގެ ބަދިގެއިން ތިބޭފުޅުންގެ ކާމޭޒަށް!

- 1 month ago 14 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސްރީލަންކާއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި ވަރަށްވެސް ޚާއްޞަ މަޤާމެއް ދެވިފައިވާ ޤައުމެކެވެ. އެއީ ދިވެހިންގެ ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި މުހިންމު ގުޅުންތަކެއް އޮތް، އެތައް ހާސް ދިވެހިންގެ "ދެވަނަ ޤައުމު"އެވެ. އެއާއެކު، ލަންކާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިތަކުގެ ތެރެއިން އެޤައުމުގެ ކެއުންތަކަކީ ގިނަ ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ކަމުދާފަދަ އެއްޗަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ.

ADS BY OOREDOO

ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއިންވެސް ލަންކާގެ ޙަޤީޤީ ރަހައިގައި ހުންނަ "ލަންކަން ފުޑް" ހޯދުމަކީ ވަރަށްވެސް އުނދަގޫކަމެކެވެ. މާލޭގައި އެފަދަ ކާއެއްޗެހި ލިބޭ ތަންތަން އަތުގެ އިނގިލިތަކުންވެސް ގުނާލެވޭހާ މަދެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ލަންކާގެ މީރު ރަހަތައް ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބޭނުންވާ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އޮންނަނީ ގިނަފަހަރަށް ނުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާއި މެދު ދެން ހާސްވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

އަތްފޯރާފަށުގައި ވަރަށްވެސް މީރުކޮށް ސްރީލަންކާގެ ރަހަތައް ތަޖުރިބާކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު މިވަނީ ލިބިފައެވެ. މީގެ ދެތިން ހަފުތާކުރިން "ސްރީލަންކަން ޓޭސްޓް"ގެ ނަމުގައި ފަށާފައިވާ ޕޭޖުން ދަނީ، އެތަކެއް ސުފުރާތަކެއް މީރު ރަހަތަކުން ފަޅުފިލުވާލަދެމުންނެވެ.

"ވޮއިސް"އާއި ވާހަކަދައްކަމުން މި ޕޭޖުގެ މީރު ރަހަތަކުގެ ފަހަތުގައިވާ މާޝާ މުޙައްމަދު ތަސްނީމް (މާޝް) ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ސްރީލަންކަން ޓޭސްޓް އުފެދުމުގެ ފަހަތުގައިވަނީ ދިވެހިންނަށް ލަންކާގެ ކާއެއްޗެހި ވަރަށް ކަމުދިޔަ ނަމަވެސް، މާލޭ ސަރަޙައްދުން މީރު ލަންކާގެ ކެއުންތައް ހޯދޭނެ މާގިނަ ގޮތްތަކެއް ނެތުމެވެ. އަދި މިފަދަ ލޮކްޑައުނެއްގެ ދުވަސްވަރެއްގައި ސީދާ ލަންކާގެ މީރު ރަހަތައް ލިބުމަކީ އާންމުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކަށް ކަމުދާނެގޮތަކަށް ވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުނުކަމަށް މާޝް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާޝްގެ ބަދިގެއިން ސްރީލަންކަން ޓޭސްޓްގެ ރަހަތައް ފަތުރާލަން ފެށިތާ އަދި މިވީ ގާތްގަނޑަކަށް އެންމެ ދެހަފުތާއެވެ. ނަމަވެސް އެ ޕޭޖަށް ވަރަށްވެސް ރަނގަޅު ތަރުޙީބެއް ލިބެމުންދާކަން އޭނާ އުފަލާއި އެކު ފާހަގަކުރިއެވެ. އެ ޕޭޖުގަައި ޕޯލް ސަންބަލް އަދި ސީނީ ސަންބަލް ފަދަ ރަހަތަކުން ފެށިގެން ލަންކާގެ މަޝްހޫރު ސްޓްރިންގ ހޮޕާރސްފަދަ ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ލިބެން ހުންނައިރު، މާޝް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި މި ޕޭޖްގެ އެންމެ ޚާއްޞަ އުފެއްދުމަކީ ޓޮމާޓޯ އެންޑް ޓޫނާ ސެލެޑެވެ. އަމިއްލަ ޚާއްޞަ ރެސިޕީއަކަށް ތައްޔާރުކުރާ މި ސެލެޑަކީ، އެހެން ތަންތަނުގައި ހުންނަ ޓޮމާޓޯ އެންޑް ޓޫނާ ސެލެޑާއި އަޅާބަލާއިރު ވަރަށްވެސް ތަފާތު އުފެއްދުމަކަށް ވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން މާޝް ދިނެވެ.

މި ޕޭޖުގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ ކާއެއްޗެހީގެ އަގުހެޔޮކަމެވެ. "ފަލަސްޠީނާއެކު ދިވެހިން" ކެމްޕެއިންގެ ކަންތައްތަކުގައިވެސް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި މާޝް ބުނިގޮތުގައި މެނޫގެ ހުރިހާ އައިޓަމެއްވެސް ހުންނާނީ އާންމުކޮށް އަތްފޯރާފަދަ އަގެއްގައެވެ. އެފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަށް އޭނާ ނިންމީ މިއީ އެންމެންނަށްވެސް ދަތި ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީ، ވީހާވެސް ހެޔޮއަގެއްގައި ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން މާޝް ފާހަގަކުރިއެވެ.

ސްރީލަންކަން ޓޭސްޓްގެ މީރު ރަހަތައް ތަޖުރިބާކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، އެކަން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވެން އޮތީ ޕްރީ އޯޑަރގެ އުސޫލުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެގޮތުން ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމަށް ސްރީލަންކަން ޓޭސްޓްގެ ފޭސްބުކް ނުވަތަ އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖަށް މެސެޖް ކޮށްލެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ހޮޓްލައިން ނަންބަރުތައް ކަމަށްވާ 7231101 އަދި 7630418އަށް ގުޅާލެވިދާނެއެވެ.

މާޝް އިތުރަށް ބުނިގޮތުގައި މި ޕޭޖްގެ ކަންތައްތައް މިހާ ހިސާބަށް އައުމުގައި އޭނާ އެންމެ ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ މަންމައަށާއި ދޮންބައްޕައަށެވެ. އެގޮތުން ޕޭޖުގެ ޚިޔާލު ދިނީ އޭނާގެ މަންމަކަން މާޝް އުފަލާއި އެކު ފާހަގަކުރިއެވެ.

ސްރީލަންކާއަކީ ކިތަންމެ ދުރުގައި އޮތްނަމަވެސް ދިވެހިންގެ ހިތްތަކާ ގާތް ޤައުމެކެވެ. އެ ގާތްގުޅުމުގެ ތެރެއިން އެޤައުމުގެ ކެއުންތަކަށްވެސް ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި ވަނީ ޚާއްޞަ ޖާގައެއް ދެވިފައެވެ. އެ ޚާއްޞަ ޖާގައިގެ ފަޅުކަން ފިލުވާލަދޭން މާޝްގެ ސްރީލަންކަން ޓޭސްޓްގެ މީރު ރަހަތައް ވަރަށްވެސް ކަމުދާނެކަން ކަށަވަރެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
14 ކޮމެންޓް

ހަބަރު