ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު ކުރިކަމެއްކަމަށް އެކަނި ވިސްނައިގެން ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނެ: މެއި 6 ކޮމެޓީ

- 1 month ago 0 - ފަހީމް

2021 މެއި 06 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަކީ ހަމައެކަނި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު ކުރިކަމެއްކަމަށް ދެކިގެން އެ ތަހުގީގު އެންމެ ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް، އެ ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބެލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން އުފައްދާފައިވާ މެއި 6 ކޮމެޓީން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY VOICE

އެ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް މިއަދު އެ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކެވި ޙަސަން އަފީފް ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކޮަަށްފައިވަނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބައެއް ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މި މައްސަލަ ހިންގީ ވަކި ބައެއްކަމަށް ނެރޯޑައުން ކޮށްގެން މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭކަށް ނެތްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޙަސަން އަފީފު ވިދާޅުވީ، މިކަން ރަނގަޅަށް ބެލޭނީ، މިކަމުގެ ތެރޭގައި ދެން އުޅެނީ ކޮން ބައެއް ތޯއާއި، ކޮންބައެއްގެ އިންޓަރެސްޓަށް ކުރެވުނު ކަމެއްތޯ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ބަލައިގެން މިކަން ތަހުގީގު ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

އެ ކޮމެޓީން ބުނެފައިވަނީ، ކޮމެޓީން މި މައްސަލާގައި އެކި އިދާރާތަކާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް މިހާރު އެދެމުން ދާ ކަމަށެވެ. 

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު