ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓަކީ އިންސާފުވެރި ރިޕޯޓަކަށް ވާނެ: އަސްލަމް

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދެވުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމެޓީން އެކުލަވާލާ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓަކީ އިންސާފުވެރި ރިޕޯޓަކަށް ވާނެކަމަށް އެ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY VOICE

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ އިންކުއަރީގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފްސީލްތައް ހާމަކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މިއީ ވަކި ފަރާތަކަށް އަދަބުދޭން އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓެއް ނޫންކަމަށާއި، ކޮމެޓީއަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި ރިޕޯޓް ނިންމުމަށް މަަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަސްލަމް ވަނީ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓްގައިވެސް ހުރިހާ މައުލޫމާތުތަކެއް ހިމެނޭނެ ކަމަށާއި، އާންމު ނުކުރެވޭފަދަ ކަމެއްވާނަމަ ދެން އަމަލުކުރާނެގޮތް ބަލަމުންދާކަމަށެވެ. އެބޭފުޅާ ވަނީ އިންކުއަރީއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް މިހާތަނަށްވެސް ލިބިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި އެ އިންކުއަރީގެ މަސައްކަތްތައް ޖޫން 23ގައި ނިންމައި، ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެ ރިޕޯޓް އާންމުކުރާނެކަމަށްވެސް މެންބަރު އަސްލަމް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، އަސްލަމް ވަނީ އެ ރިޕޯޓަކީ އިންސާފުވެރި އެއްޗަކަށް ވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންވެސް ދެއްވާފައެވެ.

ޕާކްކޮށްގައި ހުރި ސައިކަލެއްގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލައިގެން މިދިޔަ މަހުގެ 6ވަނަ ދުވަހުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 4 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މި ހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަޚަމްތަކަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރާއްޖެއާއި ޖަރުމަނުވިލާތުން ބޭސްފަރުވާ ހޯއްދަވާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު