ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އުތުރުގެ 3 ރަށުންވެސް ބުނީ ރައީސްއަށް މަރުޙަބާކިޔަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް

- 2 weeks ago 13 - ހަނާން ހުސައިން

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙްގެ ދެކަނބަލުން ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ 3 ރަށަކަށް ދަތުރު ކުރައްވާތީ ސަރުކާރުން ދުރާލާ އެންގުމުންވެސް އެރަށްތަކުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ރައީސް ޞާލިޙްއަށް މަރުހަބާކިޔުމަށް އިންކާރު ކޮށްފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

ރައީސް ޞާލިޙް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރިއަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ހަމަ ޖެއްސެވީވެސް އެންމެ 3 ރަށަށެވެ. އެއީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ،ހަނިމާދޫ އަދި ކުމުންދޫއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށިން "ވޮއިސް" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި މީހަކު ބުނީ ރައީސް ޞާލިޙް އެ ސިޓީއަށް ވަޑައިންނެވުމުގެ ކުރިން ރަށުގައި މުޒާހަރާ ނުކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އަންގާފައިކަމަށެވެ. 

މިޔާއިއެކުރައީސަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ދުރާލާ ސަރުކާރުން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހުރިގޮތް ބަލާފައިކަމަށް އޭނާވިދާޅުވިއެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް ރައީސްއަށް މަރުހަބާކިޔަން އެ ސިޓީގެ ގިނަބަޔަކު ވަނީ ދެކޮޅުހަދާފައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައީސް ޞާލިޙް މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް ވަޑައިންނެވުމާއިއެކު، އެރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ރައީސްގެ އިސްތިއުފާއަށްވެސް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ފޮޓޯ: ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން

ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅާއި ގުޅިގެން އެ 3 ރަށުންވެސް މާބޮޑު ތަރުހީބެއް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ނުލިބޭނެކަން ސަރުކާރަށް ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް އަންގާފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު، ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މީޑީއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މީހުން އެއްނުވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިންނެވީ ކަމަށެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރިއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން، އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޚާއްސަ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ގިނަ ރިކުއެސްޓްތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަންވުމަކީ އެންމެ ރައްކާތެރި ކަމަކަށް ނުވާނެތީ، ރައީސް ޞާލިޙް އެކަން މަނާކުރެއްވީ ކަމަށެވެ.

މަބްރޫކް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވީނަމަވެސް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ ފްލައިޓް ޖެއްސުމާއިއެކު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއިން އާންމުން ގޮވީ ރައީސްގެ އިސްތިއުފާއަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން ރައީސް ޞާލިޙް އިންނެވި ފްލައިޓް ރަންވޭ ޖެއްސުމާއެކު މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިން ދިޔައީ ރައީސްގެ އިސްތިއުފާ ގޮވައި އަޑުގަދަކުރަމުންނެވެ. އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ރައީސް ޞާލިޙްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި ބެނާތަކެއްވެސް ވަނީ ދަމާފައެވެ.

އެ ބެނާތަކުގައި ހުރީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށާއި ރައީސް ޞާލިޙް އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާފައި ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއިން މައުލޫމާތު ދެއްވި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާ ދަމާފައިވާކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ 3 ރަށަކަށް ދަތުރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ދެން ވަޑައިންނަވާނީ ހަނިމާދޫ އަދި ކުމުންދޫއަށެވެ. އަދި މި 3 ރަށުންވެސް ރައީސަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ހަމަޖެއްސެވީ އެރަށްތަކުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ވެރިންކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ. 

61%

26%

11%

ADS BY COCA COLA
13 ކޮމެންޓް

ހަނާން ހުސެއިން ހަމަތަ އަޅެފަހެ

ކިހާވަރަކަށް ބަލައި ދިރާޞާކޮށްފައި މި އާޓިކަލް ލިޔުނީ.....ލިޔުނު މީހާ ފެއިލް!

ދޮގު ނެހެދުމަށް ދަންނަވަން ކުޅުދުއްފުށީން ސިޓީން ގިނަ ބަޔަކު ނުކުތް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުތް

ޓިޔައީވެސް ނޫސްވެރިން

ޑޭޓާ އަކީ ކޮބާ. އިސްތިއުފާއަށް ގޮވީ ކިތައްމީހުން

އެންމެ 6 ކެނާ ނުކުތީ ޕީޕީއެމް އިން އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަން، އެމީހުން ގޮވީވެސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާއަށް

ދެކުނަށް ދިޔަޔަސް ވާނީ ހަމަ ތިވަރު. ސަރުކާރު ބޮޑުތަނުން ފެއިލް.

މިހާރު ފެންނަމުން މި ދަނީ މި ސަރުކާރުގެ ނާގާބިލު ކަމުގެ ހައްގު ޖަޒާ، ސަރުކާރަށް ތާއީދު ނުކުރާނެ ކަމުގެ އަލިގަދަ ދަލީލު ތައް މީހުން ނުނިކުތީމަ ކޮވިޑު ބޮލަށް ކަނޑާލާފަ މި ހަން ފަތުރަނީ ރައީސް ވިދާޅު ވެއްޖެއޯ ގިނަ މީހުން ނުނިކުންނަށް، ކިހާ ރީތި.

ހަބަރު