ADS BY PIZZA KITCHEN

ރީކޯ މޫސައަކީ އަބަދުވެސް ލިބޭކޮޅަކަށް ދުވާމީހެއް: ފިރުޝާން

- 1 week ago 3 - ހަނާން ހުސައިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކަކީ އަބަދުވެސް ލިބޭކޮޅަކަށް ދުވާމީހެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

ފިރުޝާން މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު "ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގެ މަޅީގައި ބަނދެވެމުންދާ ކަމަށް" ވިދާޅުވެ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު، ރައީސް ނަޝީދަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިކަމާއިގުޅޭ ޚަބަރެއް ޓްވިޓާގައި ޚިއްސާކުރަމުން މެމްބަރު ފިރުޝާން ވިދާޅުވީވަޔާއި އެއްކޮޅަށް ދުވުމަކީ މޫސަގެ އާދައެއް ކަމަށާއި، އަބަދުވެސް މޫސަ ހުންނަވަނީ ލިބޭ ކޮޅުގައި ކަމަށެވެ.

ފިރުޝާންގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން ޝިޔާން(ގިޓާ) ވިދާޅުވީ ރީކޯ މޫސަ އަކީ އަބަދުވެސް މާއްދިއްޔަތަށް ދުވާ މީހެއްކަމަށެވެ.

މޫސަ ވަނީ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައިވެސް ރައީސް ނަޝީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފެއިލްވެފައި ވާކަމަށާއި، ރައީސް ނަޝީދު އެ ޑިޒައިން ކުރައްވަނީ ބަޣާވާތެއްކަމަށްވެސް މޫސަ ރޭ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއާއި އެކު މޫސަ ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަށް ވަރަށްބޮޑަށް ހުޝާމަދުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙް އަނެއްކާވެސް ހަލަބޮލިވެފައި މިވަނީ ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދުނެތްކަމަށް ހާމަކުރެއްވުމާއި އެކުގައެވެ.

މިއާއި އެކު ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އާއި ޕީޕީއެމާއި އެކު އިއްތިހާދު ހެދުމުގެ ޝައުގުވެރިކަންވެސް ރައީސް ނަޝީދު ދަނީ ފާޅުކުރައްވަމުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުނީ އެއީ ވާނެކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ދުވަހަކުވެސް ތެލާއި ފެން އެއްނުވާނެކަމަށެވެ.

0%

50%

50%

ADS BY BANK OF MALDIVES
3 ކޮމެންޓް

ސަތޭކައިގެ ތެދެއް. މޫސަ އެއީ އެއްއިރެއްގެ އެމްޑީޕީގެ ހަލާކު. ސޯލޮޙިގެ ސަރުކާރު އަޔަނުދޭންވެގެން އެންމެ ގަދަޔަށް ޖެއްސި އެކަކު. ނުވިތާކަށް ޝަހީމުގޮވަިއިގެން ހައްދުށްމަރީވެސް ގިތެލެއްހެން އުޅުނު. ޥަރިހަމަޔާ ސޯލިހަށްވެސް މޫސަ އޯކޭ ވިއްޔާ. ޙަމަ ހުސް ލަނޑާ.

ތިޔަމަޖްލިސްގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތަކީވެސްއެއީ. މިސަރުކާރު ކޮޅަކުން މޫސައަށް ލިބޭ އެއްޗެއްނެތް.މޫސަ ތެދު ބުނާތީ ތިޔައުޅެނީ ހަޖަމް ނުކުރެވިގެން. ޢޭތިމީތި ކިޔައިގެން މީހަކު ވެރި ކަމައިގެން ދަން ޖެހެނީ.މުސްލިބޭ ކޮޅަކަށް ދުވަނީކީ ނޫން ބޭފިމާޣް.

ލިބޭކޮޅަށް ނުދުވަނީ ތިޔަ ހަޅޭލަވަމުންދުވާމީހުންގެތެރެއިން ކާކު މިސުވާލު ވަރަށްކުރު ފުރިހަމަ ޖަވާބެއް ބޭނުން ސުކުރިއްޔާ

ހަބަރު