ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ހޯމް މިނިސްޓަރު ޕާޓީއަށް މެމްބަރުން ހަމަކުރަން އަނދިރި ދައުލަތް ރުއްސަނީ: ބޮންޑެ

- 1 month ago 2 - ހަނާން ހުސައިން

ހޯމް މިނިސްޓަރު ޢިމްރާން އަނދިރި ދައުލަތް ރުއްސާކަމުގެ ތުހުމަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު(ބޮންޑެ) ކުރައްވައިފިއެވެ.

މެއި މަހުގެ 6 ވަނަދުވަހުގެރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަމާޒުކޮށްދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމެޓީއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންކުއަރީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓާ (އެންސީޓީސީ) ގެ އިސްވެރިޔާ ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ފަރާތްތަކުން އަނދިރި ދައުލަތެއް ހިންގަމުންދާކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް "އަދަދު" ނޫހަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އަނދިރި ދައުލަތެއް ހިނގަމުން ނުދާކަމަށް ވިދާޅުވެ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި 'އަޑީ ދައުލަތެއް' އޮތް ކަމަށް ރަސްމީ އިދާރާތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތައްވެސް ދޮގުކުރައްވާފައެވެ.

އިމްރާން މިފަދައިން ވިދާޅުވުމުން އެކަމަށް ރައްދުދެއްވަމުން ބޮންޑެ ވިދާޅުވީ އަނދިރި ދައުލަތް ހިނގަމުންދާކަމަށް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ބުނަމުންދާއިރު އިމްރާން އެކަމަށް އިންކާރު ކުރަމުންދަނީ އަނދިރި ދައުލަތް ރުއްސައިގެން ނޫނީ ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް 10 ހާސް މެމްބަރުން ހަމަކުރެވެން ނެތީމައި ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން އިމްރާން ޒަކަރިއްޔާގެ ވާހަކަ ދޮގު ކުރައްވާފައި ވަނީ އިމްރާން ނިސްބަތްވެ ވަޑައިންނަވާ ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް މެމްބަރުން ހަމަކުރަން ކަމަށް ބޮންޑެ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދެވުނުތާ މާގިނަ ވަގުތެއްނުވޭ މިނިސްޓަރު އިމްރާން ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާވަރުގެ އަނިޔާތަކެއް ލިބިވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށެވެ.

އިމްރާން އެފަދައިން ވިދާޅުވިއިރު އޭރު ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިންނެވި އަނިޔާގެ ތަފްސީލްވެސް ހާމަކޮށްފައި ނުވާކަމަށްބުނެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޢާއިލީ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އިމްރާނަށް ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ހަމަލާއަށްފަހު ގިނަބަޔަކު ބުނަމުންދަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ދީދީ އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވަގުތުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހިވަޑައިންނަވާކަމަށެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ހަބަރު