ADS BY PIZZA KITCHEN

އިންޑިއާއިން ދަނީ މޮރިޝަސްގެ ރަށެއްގައި އަސްކަރީ ބަނދަރެއް ގާއިމްކުރަމުން: އަލްޖަޒީރާ

- 1 month ago 0 - ރިމާހް

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ޖަޒީރާ ގައުމެއްކަމަށްވާ މޮރިޝަސްގެ އަގަލެގާ އައިލެންޑްގައި އިންޑިއާއިން "ސިއްރިއްޔާތުގައި" އަސްކަރީ ބަނދަރެއް ގާއިމްކުރަމުންދާކަމަށް މަޝްހޫރު މީޑިއާއެއްކަމަށްވާ "އަލްޖަޒީރާ"އިން ތުހުމަތުކޮށްފިއެވެ.

އަލްޖަޒީރާގެ ތަހުގީގީ ބައިކަމަށްވާ "އަލްޖަޒީރާ އިންވެސްޓިގޭޝަން"އިން "ދި އައިލެންޑް އޮފް ސީކްރެޓްސް"ގެ ނަމުގައި ކުރި ތަހުގީގަކުން ހާމަވެފައިގޮތުގައި، މޮރިޝަސްގެ މައި ސަރަހައްދާއި ދުރުގައި އޮންނަ އަގަލެގާ އައިލެންޑްގައި އިންޑިއާއިން ދަނީ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކުރިން އޮތް ޖެޓީ ބޮޑުކޮށް އާ ޖެޓީއެއް ތަރައްގީކުރަމުންދާއިރު، 3 ކިލޯމީޓަރުގެ ދިގު ރަންވޭއެއްވެސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިއީ އެންމެ ބޮޑެތި މަތިންދާބޯޓުތައް ޖެއްސޭ، އަދި މަތިންދާބޯޓުތައް ޕާކްކުރެވޭނެފަދަ އޭޕްރަންއެއް ހިމެނޭގޮތަށް ތަރައްގީކުރާ ތަނެއްކަމަށް އަލްޖަޒީރާގެ ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ސެޓެލައިޓް މަންޒަރުތަކުން ފެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ރަންވޭއާއި މާ ދުރުނޫން ސަރަހައްދެއްގައި އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ސިފަވާފަދަ ތަންތަން ހުރިކަމަށްވެސް މި ތަހުގީގީ ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި ވަނީ ހާމަވެފައެވެ. މި ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދަނީ އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ހިނގާގޮތް ބެލުމަށް، އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މީހުން އައިސް ހަދާކަމަށް އަގަލެގާ އައިލެންޑްގެ މީހުން ވަނީ އެ ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މި ޑޮކިއުމެންްޓްރީއާއި ގުޅިގެން އަލްޖަޒީރާއިން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެމުން މޮރިޝަސްގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އަގަލެގާ އައިލެންޑްގައި ހަދަމުންދަނީ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ނޫންކަމަށާއި، އެއީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުއެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެތަން ބޭނުންކުރެވޭނީ މޮރިޝަސްގެ ސަރުކާރުގެ ހުއްދައާ އެކުގައިކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ. އެހެނަސް އަގަލެގާ އައިލެންޑްގެ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ، ފޯޅަވަހީގެ މީހުން އެރަށުން ބޭލި ފަދައިން އަގަލެގާ އައިލެންޑްގެ މީހުންވެސް ބޭރުކޮށްފާނެކަމެވެ.

އަލްޖަޒީރާގެ މި ތަހުގީގީ ޑޮކިއުމެންޓްރީއާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ރަސްމީގޮތުން އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެގައުމުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން މީގެކުރިން ވަނީ، އަގަލެގާގައި އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ކަންތައްތަކެއް ހިންގާކަމަށް ބުނެ ރިޕޯޓްވެސް ކޮށްފައެވެ. އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު، ޗައިނާއާއި އިންޑިއާގެ "ފިނި ހަނގުރާމަ"އަކަށް ބަދަލުވެފައިވާއިރު، ދެ ގައުމުންވެސް ދަނީ އެގައުމުތަކުގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާއިން ވަނީ އެފްރިކާގެ ޖިބޫތީގައި އެގައުމުގެ އަސްކަރީ ބަނދަރެއް ގާއިމްކޮށްފައެވެ. އަދި އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ އައްޑޫ ސިޓީ އަދި އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކެއް ގާއިމްކުރަން އުޅޭކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު