ADS BY PIZZA KITCHEN

އެމެރިކާއިން ދާނީ ޠާލިބާނުންގެ ހަރަކާތްތައް ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން: ނެޑް ޕްރައިސް

- 4 weeks ago 0 - އައިމިނަތް ސިއުފާ

 އެމެރިކާއާއި ދުނިޔޭގެ އެހެން ބޮޑެތި ޖަމާޢަތްތަކުން ދާނީ ޠާލިބާނުންގެ ހަރަކާތްތައް ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންކަމުގައި އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ތަރުޖަމާނު ނެޑް ޕްރައިސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހޯމަދުވަހު ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޕްރައިސް ވިދާޅުވީ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ މުސްތަޤުބަލުގައި އަފްގާނިސްތާނު ސަރުކާރަކީ ޓެރަރިސްޓުންނަށް އެހީތެރި ނުވާ، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމެނޭ ގޮތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވާ ބައެއްކަމުގައި ވާނަމައެވެ. ހަމައެއާއެކު އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ދޭންޖެހޭ އާންމު އަސާސީ ޙައްޤުތައް ސަރުކާރަށް ދެވޭނަމައެވެ.

"މިއީ ތެދު ވާހަކައެއް. މި ކަންކަން ނުކުރާ ސަރުކާރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދެއް ނުކުރާނަން." ޕްރައިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް ޔޫއެންއެސްސީ ގެ މެމްބަރުން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައިވާ ގޮތުން މި ދެބަސްވުމަށް ނިމުމެއް އަންނާނީ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް އެކުލެވޭ، އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމެނޭހެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވާ ރަނގަޅު މުއްދަތެއްގެ ޙަޤީޤީ ސިޔާސީ ވެރިކަމަކުންނެވެ.

ޠާލިބާނުން އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ކާބުލް ގެނައީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ މައި ސިޓީތަކަށް އަތްގަދަ ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައީސް އަޝްރަފް ގަނީ ވަނީ ކާބުލްއަށް އަތްގަދަ ކުރި ޠާލިބާނުންނަށް ސަރުކާރާދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ރަސްމީގެކޮޅުން ނިކުންނަވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ޤައުމުން ރަސްމީކޮށް އާ ސަރުކާރެއް އިޢުލާނުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޕްރައިސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކާބުލްގެ ސަރުކާރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙުތިރާމު ކުރާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން އެމީހުންގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އަދި އެކޮނޮމިކް ލެވަރޭޖުތައް ބޭނުން ކުރާނެެއެވެ.

ތާލިބާނުގެ ސްޕޯކްސްމޭން ޝުހައިލް ޝާހީން ދަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރި ވާނެ ކަމުގައި އެއްބަސްވި ނަމަވެސް އަންހެނުންނަން އަނިޔާ ކުރިކަމަށް ބުނާ ރިޕޯޓުތަކަށް ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު