ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އިލްޔާސް ލަބީބަށް ލިބޭގޮތެއް ބަލަންޖެހޭ: އިބްރާ

- 1 month ago 9 - ހަނާން ހުސައިން

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބަށް ލިބޭގޮތެއް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް މަންދު ކޮލެޖްގެ ވެރިޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް (އިބްރާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބެލެވޭގޮތުގައި އިބްރާ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މެއި 6 ގައި ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ހަމަލާގެ މަޢުލޫމާތުވެސް އިލްޔާސް ލަބީބަށް ލިބިފައިވާކަމަށާއި އެކަން ދިފާޢީ ވަޒީރު މާރިޔާ ދީދީއަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވުމާއި،

އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސާއި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންނަށް ހަމަލާއެއް ދިނުމަށް އުޅޭ ކަމުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށް މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އިބްރާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ އިސްމަޤާމުތައް ފުރާ މީހުންނަށް ދޭން ރާވާ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކުގެ މަޢުލޫމާތުގެ ޚަބަރު އަބަދުވެސް އިލްޔާސް ލަބީބް މެދުވެރިކޮށް މި އަންނަ ސަބަބެއް މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމެޓީއިން ބައްލަވަން ޖެހޭކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަމަލާގެ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން އިލްޔާސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާރުވެސް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސާއި އިތުރު އެތައް މެންބަރުންނަށް އިތުރު ނުރައްކަލެއް އެބައޮތެވެ. އަދި އެ މެންބަރުންނަށް ފާރަލައި، އެ މެންބަރުން އުޅުއްވާ ތަންތަން ބަލައި ހަމަލާއެއް ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ތުހުމަތުވާ ކަމަށްވެސް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ދެވުނު ހަމަލާގެ މަޢުލޫމާތު އެނގިތިއްބަވައި އިލްޔާސްގެ އިތުރުން ދިފާޢީ ވަޒީރު މާރިޔާ ދީދީ މިކަން އަންގަންޖެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އަންގާފައި ނުވާތީ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނާއި އަދި އާންމު ރައްޔިތުންވެސް އަންނަނީ މިދެބޭފުޅުންގެ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

50%

25%

25%

ADS BY COCA COLA
9 ކޮމެންޓް

އިބުރާ ބުންޏަސް ތެދެއްވާނީ ހަމަ ތެދަކަށް

އިލިޔާސް ލަބީބަކީ ދިވެހި ޓެރަރިސްޓުންގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަންބާ

އިބުރާހީމް އިސްމާޢީލް އެވިދާޅުވީވަރަށރަނގަޅުވާހަކައެއް. ކޮއމެޓެރަރިސްޓުހަމަލާއެއްގެޙަބަރު އެނމެފުރަތަމަލިބެނީ އިއްޒައތެރި މެމްބަރު އިލްޔާސުލަބީބަށް.މިވަނީކިހިނެއތޯ ސުވާލުއުފެދޭ؟

ތިޔަހުރިހާ ފަންޑުކުރާމީހަކީ އިލްޔާސްލަބީބް އެހެންވީމާ އޭނާއަށް އެނގެނީ ވަރަށްސާފް އިނގޭތޯ

ޥަރަށް ރަގަޅު ވާހަކައެއް . މަވެސް ބުނާ ވާހަކައަކީ ތިޔައީ ކީއްވެހޭ ލަބީބަށް ޚަބަރު ލިބެނީ. އަނެއްކާ މިކަލޭގެމަޖްލިސް މެމްބަރަކަށްވެ ހުރެ ގާނޫނުތައް އެގިމެ ޕޮލިހަށް އަންގަން ޖެހޭ ކަމެއްގަ ކީއްވެހޭޕޮލިިހަށްްނޭންގީ.

އިސްޔާސް ލަބީބު ސަރިޔަތައް ހާޒިރުކޮށް މިމައްސަލަ އޮތުރަށް ބަކަނއޖެހޭ

އެފަދަ ގުރޫޕުތަކާ ގުޅުން އޮންނާތީ މައުލޫމާތު އެލިބެނީ

ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު