ADS BY COCA COLA

އަދީބުގެ މައްސަލައިގަ އެޗްއާރްސީއެމް ނެރުނު ބަޔާނާ މެދު ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

- 1 year ago 0 - އަމީން

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނުގެ ދައުރުގައި ނައިބު ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ އަހްމަދު އަދީބް އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންދިޔައީ ޑޮކްޓަރުގެ ލަފަޔައި އިރުޝާދައި ހިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރްސީއެމް) ނެރެފައިވާ ބަޔާނައިމެދު ހޯމް މިނިސްޓްރީއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލީ ނިޒާރު މި ބަޔާނާ ބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވީ، އަދީބުގެ މައްސަލައައި ގުޅިގެން އެޗްއާރްސީއެމްއުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނާއިމެދު އެ މިނިސްޓްރީއިން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރި ކަންތައްތަކައި ބެހޭގޮތުން އިތުރު ތަފްސީލެއް އަލީ ނިޒާރު ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި ހިލަ އުފެދިފައި ހުރުމުން އައިޖީއެމްއެޗްގައި އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށްފަހު އޭނާ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދީބް އަނބުރާ ޖަހަލަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މި ހިނގާ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ދަތުރު ކުރެއްވި ލޯންޗުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލައާއި، ފިސްތޯލެއް ގެންގުޅުނު މައްސަލަ، އަދި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހީޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ކުށްތައް ސާބިތުވެ، އަދީބްވަނީ 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު