ADS BY VOICE

ސުއޫދުއާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ: ޑީޖޭއޭ

- 1 year ago 3 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ މިނިވަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން، މަރާލާފައި އަދި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ހުސްނުއްސުއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އެބޭފުޅާއާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެކަމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

ޑީޖޭއޭއިން މިހެން ބުނީ އެ އިދާރާއިން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޖުޑިޝަލް އެކަޑަމީގެ ޗާންސެލަރު އަހުމަދު މާޖިދު ވިދާޅުވީ ސުއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ ތަފްސީލް ހިއްސާކުރުމަށް އެދުމުންވެސް އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. 

އެހެންކަމުން ސުއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކީ ސާބިތު ނުހިފޭ ގޮތަށް އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ އަގު ވައްޓާލެވޭ ފަދަ ވާހަތަކެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެކަމަށް މާޖިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއީ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކަނޑާލުމަށް ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ކަމަށާއި ސުއޫދުގެ އެ ވާހަކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން އޭނާއާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެތޯ ސީދާކޮށް މާޖިދު ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ޑީޖީއޭ އިން ވަނީ ސުއޫދުގެ ތުހުމަތުތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަށް ޚާއްސަ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
3 ކޮމެންޓް

ސުއޫދު އަކީ މީހުންނަށް ބޮރުދައްކައިގެން ބޮޑު ސުރުހީ ހޯދަން އުޅޭމީހެއް،

ފިއަވަޅު އަލަންޖެހޭނެ، އެހެންނޫނީ އެހެން މިހުންގެ ހައްގައް ސުއޫގު އަރާގަންނާނެ،

ނުކެރޭނެ ފިޔަވަޅުއަޅާކަށް. ތިބޭފުޅުން ހުކުމްކުރަމުންގެންދަނީ ރައީސްގެ އޯޑަރަށް. ޢެހެންވީމާ ސުޢޫދުއާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅުއަޅާކަށް ނުކެރޭނެ

ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު