ADS BY VOICE

މާލޭގެ ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށޭނީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު!

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާލޭގެ ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށޭނީ މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މިކަން އެމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މީޑިޔާތަކާއި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، މިނިސްޓަރ ޑރ.އައިޝަތު އަލީއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށުން ފަސްކުރަން ނިންމެވީ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ މަންހަޖަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެންކަމަށާއި އެ ބަދަލު މުދައްރިސުންނާއި ހިއްސާކޮށް މުދައްރިސުންނަށް ދޭންޖެހޭ ތަމްރީން ދިނުމަށް ވަގުތު ބޭނުންވާތީކަމަށެވެ.

އެ މަސައްކަތް އާ ދިރާސީ އަހަރު ފެށޭ ދުވަހު ފެށިގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު އަލީ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މާލޭގެ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފަށާ ދުވަސް ފަސްކުރިނަމަވެސް ރަށްރަށުގެ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގައި އާ ދިރާސީ އަހަރާއި އެކު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކިޔަވާދޭން ފެށިގެންދާނެކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު