ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޖޭއެސްސީން އުޅެނީ އޯޑިއޯގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލަން: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން

- 2 weeks ago 0 - އައިމިނަތް ނިއުޝާ

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ން މަސައްކަތް ކުރަނީ ލީކުވި އޯޑިއޯގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލަންކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ތުހުމަތުކޮށްފިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުالله ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ޙުކުމާއި ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޙުސައިން ފިޔާޒް އާއި އިތުރު ފަނޑިޔާރުންތަކެއް މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކާ އަޑު އިވޭ އޯޑިއޯ އެއް މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި އަންނަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. މި އޯޑިއޯގައި އެ ޙުކުމަކީ ގަދަ ބާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ޙުސައިން ފިޔާޒް ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ޖޭއެސްސީން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އެ އޯޑިއޯގައި ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަތަކަކީ ތެދު ޙަޤީޤތް ނޫން ކަމަށެވެ.

މިކަަމަށް ރައްދުދީ އިދިކޮޅުން ވިދާޅުވީ ޖޭއެސްސީން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ، އޯޑިއޯގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލަން ކަމަށާއި، ފަނޑިޔާރުންނަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވާ ބިރު ދެއްކުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

"އެ އޯޑިއޯ ތަކަކީ އެއްވެސް އަސްލެއް ނެތް އޯޑިއޯ ތަކެއް ކަމަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި އެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިތުރަށް ބިރު ދައްކާ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރަން" އިދިކޮޅުން ބުންޏެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު