ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލް، ހުރަވީ ސްކޫލް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

- 5 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި އެޅޭ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލްކަމުގައިވާ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ހުރަވީ ސްކޫލް މާދަމާ ހެނދުނު ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މާދަމާ މި ސްކޫލް ހުޅުއްވައިދެއްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ.

ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހުރަވީ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މާދަމާ އެ ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން ފެށޭނީ 700 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއި އެއްކޮށް ކަމުގައެވެ. އަދި ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ހަމަވެފައިވާކަމަށް ރަޝީދު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ހުރަވީ ސްކޫލްގައި 53 ކްލާސްރޫމް ހުންނާނެއެވެ. އެ ސްކޫލްގެ ކުލަޔެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ފެހިކުލައެވެ.

ހުރަވީ ސްކޫލަކީ ޕްރީސްކޫލްެއިން ފެށިގެން އޭލެވެލްއާއި ހަމައަށް ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ސްކޫލެކެވެ. ހުރަވީ ސްކޫލް ހުޅުވާއިރު އެލްކޭޖީން ފެށިގެން ގްރޭޑް 9 އަކަށް ކިޔަވައިދެމުންދާނެއެވެ.

93%

6%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްޤީ. މުޅި ޤައުމުގެ އެކި ދިމަދިމާލުން އެތައް ބިޔަ ބޮޑު މަޝްރޫޢުތަކެއްގެ މަސައްކަތް ލޮލަށް ފެންނަން އެބަހުރި ޝުކުރިއްޔާ ލޮބްވެތި ރައީސް ޔާމީން

ހަބަރު