ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފްގެ ދެވަނަ އަޑުއެހުން މާދަމައަށް ތާވަލުކޮށްފި

- 5 days ago 0 - އައިމިނަތް ނިއުޝާ

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ ދެވަނަ އަޑުއެހުން މާދަމާއަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

މި އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައި ވަނީ މާދަމާ ހެނދުނު 9:00 އަށެވެ. މިއަދު ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާ ގުޅޭ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ވަނީ އިސްތިއުނާފުގެ 22 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުންނެވެ. ބެންޗުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ ފަނޑިޔާރު މަހާޒް ޢަލީ ޒާހިރެވެ. ދެން ތިއްބެވީ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރުއާއި، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްއެވެ.

މަނީ ލޯންޑްރިންގްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ ގއ.ވޮޑަމުއްލާ ނަމަކަށް ކިޔާ ފަޅުރަށެއް، އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ވިއްކައިގެން ލިބުނު އެއް މިލިޔަން ޑޮލަރު، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުުޅުވާފައިވާ ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ.

މި ފައިސާ ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ޗެކުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޖަމާކޮށްފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތުގައި ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރި އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންކަމަށް ދަށުކޯޓުގައި ދައުލަތުން އުުފުލި ދަޢުވާގައިވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް، ފަސް މިލިޔަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކުރުމަށްވެސް ނިންމާފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު