ADS BY VOICE

އަހަރެމެންގެ ޖަޒީރާ ރައީސަކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟

- 1 year ago 1 - އަމްރު ރއ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރި މައިގަނޑު ތީމަކީ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނު ރިޔާސަތަށް ހޮވައިފިނަމަ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަށް އެމަނިކުފާނުކޮށްދެއްވާނެ ކަންތައްތަކާއި ވައުދުތަކުގެ ވާހަކަތަކެއް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ދެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބޮޑުތަފާތަކުން ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރައްވައި ސޯލިހް ކާމިޔާބު ހޯއްދެވިއެވެ. ރައީސްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ހޮވިވަޑައިގަތުމާއެކު ޖަޒީރާ ރައީސޭ މީހުން މުޚާތަބުކުރަންފެށިއެވެ. އެއީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް " ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" އެތީމް ޕްރޮމޯޓްކުރައްވަން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވިލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ.

އެއްދުވަހަކު އަޅުގަނޑު ސައިބޯން އިންދައި ބަޔަކު މާފްރެންޑްލީ ޒުވާބެއް ފަށައިފިއެވެ. އަޅުގަނޑު އިންމޭޒަކުން ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެޒުވާބުގައި އިވިގެންދިޔަ ޝައުގުވެރި ވާހަކަތަކުން ރައީސް ސާލިހްގެ ޕާޓީގެ ރަހުމަތްތެރިޔަކު ކުރެން އަޅުގަނޑު އަހައިލީމެވެ. އަޅެ ނިކަން ތެދަށް ތިމީހުންގެ ހިތުތެރޭގައި އޮތް ޖަޒީރާ ރައީސަކީ ކާކުކަން ބުނެދީބަލާށެވެ. އެނާގެ ޖަވާބަކީ ކިހިނެތްވީހެއްޔެވެ. އަހަރެމެންގެ ހަރުގޭގެ ކުރިމައްޗަށް ގޮސް ބަލާފައި ތިސުވާލުކުރާށެވެ.

އޭގެފަހުން ވަގުތެއްވެގެން ކޮންމެވެސް އެއްދުވަހަކު އެހެންދަމުން މަޑުކޮށްލާފައި ބަލާލީމެވެ. އެތާގައި ބޮޑުއަކުރުން ހިތާހިތާ ގުޅިފައިވާ ލޯތްބެއްގެ ވާހަކައެއް ލިޔެފައި ހުއްޓެވެ. އެކަމަކު ދެން އެއްލުނު ކަޅިއަކުން އެބުނާ ލޯބިވެރިޔާގެ ފޮޓޯގަނޑެއް ބަހައްޓާފައި ހުއްޓާ ފެނުނެވެ. އެއީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. އެފޮޓޯގަނޑުގެ ތިރީގައި ޖަޒީރާ ރައީސް މިހެން ލިޔެފައި އޮތެވެ. 

އަޅުގަނޑު ހިތަށް އެރިއެވެ. މީހުން އެކަމަކު ކިޔަނީ ޖަޒީރާ ރައީސަކީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އަސްލު ޕާޓީމީހުން އެގޮތް ގަބޫލުނުކުރަނީތާއެވެ. އެހެން ދުވަހެއްގައި އެއްކަލަ ރަހުމަތްތެރިޔާއާ ދިމާވެގެން ފެނުނު ފޮޓޯގަނޑުގެ ވާހަކަދެއްކީމާ އޭނާ ބުނީ އަހަރެމެންގެ ހިތުގެ އަޑީގައި އޮތް އަހަރެމެން ގަބޫލުކުރާ ރައީސަކީ އެއީއެވެ. ތިފެނުނީ ރަނގަޅަށެވެ.

އޭގެ ދުވަސްތަކެއްފަހުން މިދާކަށްދުވަހު މިހިގާ މަޖިލިސް ކެމްޕެއިންތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ޖަޒީރާ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޖަޒީރާ ވައުދެއް އަޅުގަނޑަށް އިވުނެވެ. އެވައުދަކީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ނައިފަރާއި ހިންނަވަރު އަދި ފެލިވަރު ( ބްރިޖަކުން ) ގުޅައިލާނަމެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ހަމަވަގުތުން އެރިއެވެ. އެދެރަށުގެ މީހުން ހާދަ އުފާވާނެ ޚަބަރެކެވެ. އެކަމަކު ކުޑަކުޑަ އެދެރަށް ބުރިޖަކުން ގުޅުވާލުމަށް އެތައް ބިލިޔަން ރުފިޔާއެއް ހޭދަކޮށް ބުރިޖެއް އަޅަން ހިންނަވަރަކީ އަމިއްލަ ރަށްވިޔަސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ސަރުކާރުން ނޫޅޭނެކަންވެސް އަޅުގަނޑަށް އެގެއެވެ. 

ބައެއް ފަހަރު މިހެން ދެއްކޭ ވާހަކަ ވައިގައި ހިފާލައެވެ. އަނެއްބައިފަހަރު މީހުންގެ މަލާމާތެވެ. އަބަދު އަބަދު ދިވެހިންނަކީ ހަތްދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ޅޮސް އުނދޯލީގައި ތިބެ ހުސް އަނގަތަޅާ ބައެއްކަމަށް ދެކިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ. ލޯބީގެ މަސްތުގެ ހާލަތެއްގައި ހުރިމީހަކު ނޫނީ ހިންނަވަރާއި ނައިފަރާ ދެމެދު ފާލަމަކުން ނުވަތަ ބުރިޖަކުން ގުޅުވާލާނެ ވާހަކައަކީ ތެދެއްކަމަށް ނުދެކޭނެއެވެ. އެއީ ފެރީގެ ނިޒާމަކުން ގުޅުވައިލުންކަމަށްވާނަމަ މިހާރުވެސް އެއޮތީ ގުޅިފައެވެ. މިކަހަލަ ނުފުއްދޭނެ ވައުދުތައް ކުރަމުންދަންޏާ ސަރުކާރާމެދު މީހުންގެ ސީރިއަސްކަން ކެނޑި އުއްމީދު ކެނޑޭގޮތްވެސް ވެދާނެއެވެ. އެއީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ވަރަށް ބޮޑު ޑެމޭޖަކަށް ވެދާނެއެވެ.

58%

0%

41%

1 ކޮމެންޓް

ފުރިހަމަ ލިއުމެއް

ހަބަރު