ADS BY VOICE

ކެންސަރު ބަލީގެ ބިރަށް ކުޑަކުދިންނަށް ސޮސެޖާއި ހޮޓް ޑޯގް ކާން ނުދޭން ސައިންސްވެރިންގެ ލަފާ!

- 1 year ago 1 - ހަނާން ހުސައިން

"ކެންސަރު" މި ބަހަކީ ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަމެއް ގެނެސްދޭ ބަހެކެވެ. ކޮންމެ އާއިލާއަކުވެސް، ކެންސަރު ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން މަރުވެދިޔަ ގާތް މީހެއް ނުވަތަ ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވޭނެއެވެ. ކެންސަރު ބައްޔަކީ ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ވޯރލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސު ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 2018 ވަނަ އަހަރު އެކަނިވެސް 10 މިލިއަނާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން ވަނީ ކެންސަރު ބަލީގެ ސަބަބުން މި ދުނިޔެ ދޫކޮށް ގޮސްފައެވެ.

ADS BY ORCHID

ކެންސަރު ބަލި ދިރާސާ ކުރާ ސައިންސްވެރިން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި، ވަކި ކަހަލަ ކާއެއްޗެހި ގިނައިން ކެއުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަރު ބަލި ޖެހުމަށް މަގުފަހި ވެއެވެ. އެގޮތުން ކެއުމުގަި ސޮސެޖާއި، ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް އަދި ހަކުރު ހިމެނޭ ބާވަތްތަށް ގިނައިން އިޙްތިޔާރު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކެންސަރު ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުވެގެންދާކަން ދިރާސާ ތަކުން ހާމަވެގެންދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މީހާ އުފެދުމުގައި ވާރުތަވެފައިވާ ހުންނަ ބައެއް ސިފަތަކުގެ އިތުރުން، އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އިޙްތިޔާރުކުރެވޭ ސިއްޙަތަށް ނުރައްކާކުރާ ފަދަ އާދަތަކުގެ ސަބަބުންވެސް ކެންސަރު ބައްޔަށް މަގުފަހިވާކަން މިހާރު ވަނީ ޔަޤީންކުރެވިފައެވެ.

ފަހުގެ ހޯދުންތަކަށް ބުރަވެ ކެންސަރު ބަލީގެ މާހިރުން ލަފާ ދެނީ ގަދަޔަށް ޕްރޮސެސް ކޮށްފަ ހުންނަ މަސް (ހޮޓް ޑޯގް) އަދި ރަތް މަހުގެ ބާވަތްތައް (އޫރުމަސް، ގެރިމަސް) ވީހަވެސް މަދުން ކެއުމަށެވެ. އަދި ޙާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންގެ ކެއުމުގައި މިފަދަ ބާވަތްތަށް ނުހިމެނުމަށެވެ. 

ތަފާތު ކެމިކަލް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ޕެކެޓުކުރި ކާނާއާއި ހަކުރު ހިމެނޭ ބާވަތްތައްވެސް ކެއުމުން މަދު ކުރުމަށް ސައިންސްވެރިން ލަފާދެއެވެ.

16%

77%

5%

1 ކޮމެންޓް
ADS BY GOPRIME

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު