ADS BY VOICE

މައްޗަން ގޯޅި މެދަށް ކުރިމަތިލެއްވި އިއްބެ އަށް ޑރ. ޝަހީމްގެ ތާއީދު

- 11 months ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ކަމާއި އަދި އޭގެ ފަހުން އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރުކަން ކުރެއްވި ޑރ. ޝަހީމް ފޭސްބުކްގައި އާއްމުކުރެއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އަކީ އެބޭފުޅާގެ ކްލާސްމޭޓެއް ކަމަށެވެ.

ADS BY CAFE STAND

"ވަރަށް ކުޑައިރުން ފެށިގެން ރަޙުމަތްތެރިއެކެވެ. އޭނާއަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް މޮޅު ބޭފުޅެކެވެ. ކުޅަދާނަ ވާހަކަދެއްކުންތެރިއެކެވެ. ޢިލްމީ ބޭފުޅެކެވެ. ޢިލްމީ ޢާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅެއްވެސް މެއެވެ." ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އިއްބެގެ ބައްޕާފުޅު ފަޟީލަތުއްޝައިޚު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ދަޢުވަތު ފެތުރުއްވުމުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. މަދީނާގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރެއްވި ޝައިޚް މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ވަނީ 90 ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަލުގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި އިންސާނިއްޔަތާއި ޚިލާފު އަނިޔާތައް ތަހައްމަލު ކުރައްވައިފައެވެ.

އެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝަހީމް ވަނީ އެ ހިތްދަތި އަދި އުނދަގޫ ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް ހިތްވަރު ކުރައްވައި އިއްބެ ތައުލީމް ޙާސިލްކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ތައުރީފް ކުރައްވާފައެވެ.

ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިއްބެ އަކީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ވަކާލާތު ކުރެއްވޭނެ ޤާބިލްބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އިއްބެއަށް ތާޢީދު ކުރެއްވުމަށް ނިންމެވީ އޭނާއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ޢިލްމާއި ފިކުރާއި ސިޔާސީ ތަޖުރިބާހުރި ބޭފުޅެއްކަމަށް ފެންނާތީވެ ކަމަށެވެ.

ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ފާއިތުވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެބޭފުޅާއަށް ތާއިދުކުރެއްވި މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުން އިއްބެއަށް ތާއިދުކުރައްވައި ވޯޓު ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު