ADS BY VOICE

ދިއްދޫއަށް ކުރިމަތިލި އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

- 1 year ago 11 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިއަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ދިއްދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓްކަމުގައިވާ އަބްދުﷲ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ ކުރުމަށް ފޮނުވާފައި ވަނިކޮށް، މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިން މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މި މައްސަލައިގެ ތަފްސީލް ހާމަކޮށް ދިއްދޫގެ ރައްޔިތަކު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައެވެ. އެ ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް ވޮއިސްއަށް ވަނީ ލިިބިފައެވެ.

ދިއްދޫގެ މީހަކު ފޮނުވި މި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެއްލެވި މައްސަލައެއްގައި، އަޕަރ ނޯތު ޔުޓިލިޓީސް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބުދުﷲ ވަޙީދު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން، އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑު މެމްބަރުންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢިނާޔަތާއި މުސާރައަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާދީފައިވާކަން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކުރެއްވި ތަޙްޤީޤުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަމަށާއި، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބުދުﷲ ވަޙީދަށް އިދާރީ އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި 10،500 ރުފިޔާ އަދި ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން އަޙްމަދު ޝަފީޤަށް އިދާރީ އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި 6،000 ރުފިޔާ ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށްވެސް ސަން އޮންލައިންގައި ޝާއިއުކުރި ޚަބަރެއްގައި ވާކަމަށެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ އެ ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރިއިރު ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެންގި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ނެގުމަށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެކުންފުންޏަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.
އެހެންނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅި މުސާރައާއި އިނާޔަތަށް ވުރެއް އިތުރަށް 198،083.33 ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުންޏެވެ. އަދި ހަމަ އެމުއްދަތުގައި ކުންފުނީގެ ޗެއާމަނަށް ފިނޭންސުން ކަނޑައެޅި މުސާރައާ އިނާޔަތްތަކުގެ އިތުރަށް 136،283.33 ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

" ކުރިއަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ކެމްޕެއިންގައި އެންމެ މުޙިއްމު ޝިޢާރަކީ، "ނަޒާޙަތްތެރި މަޖިލީހެއް" އެކުލަވައިލުންކަމުގައި ވިދާޅުވާތީ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން އަޅުގަނޑަށް ނުހަނު އުފާވެރިކަން ލިބެއެވެ." އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ސިޓީގައި ވަނީ އަބްދު ﷲ ވަޙީދު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް، ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާތީ، އެކަންތައްތަކަށް ބަލައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު ކުރައްވާ "ނަޒާޙަތްތެރި މަޖިލީހެއް" އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް، ޢަމަލުކޮށްދިނުމަށެވެ.

އެ ސިޓީ ފޮނުވި ފަރާތުން ވޮއިސްއާއި ވާހަކަދައްކަމުން ބުނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ގެ ދަށުން ވަހީދު ފަދަ ބޭފުޅުން ދުރުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށާއި، ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވި ފަދައިން ނަޒާހަތްތެރި މަޖިލީހެއް ހެދުމަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ދުރުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށެވެ.

މި ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށްވެސް ފޮނުވާފައެވެ.

ވަހީދުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭސީސީން ވަނީ އެކުންފުނީގެ އޭރުގެ ބޯޑު މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި އަލީ ރަޝީދުއާއި އަލީ މުހައްމަދުގެ އިތުުރުން ޝާހިދު ސަލީމްގެ މައްޗަށް ވެސް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕީޖީއަށް ފޮނުވާފައެވެ.

50%

25%

25%

11 ކޮމެންޓް

މިފަދަ ކޮރަޕްޓް މީނުންނަށް ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭ، މި މީހުންނަށް ނޫނެކޭ ރަތްޔިތުން ނުބުނާނަމަ، އެދެވެނި ކޮރޮޕްޝަންގެ އަމަލުތަކަށް ތަރުހީބު ، އެހެންވީމަ މި ފަހަރުގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ރަތްޔިތުން ފިސާރި ކެރިގެން މިފަދަ މީހުން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބޭރުކުރަން ޖެހޭ. މި ވެރިން ނަކީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ނަހަމަގޮތުގައި ކާފައިވާ ބައެއް. އާދޭސް ކޮށްފައި ދަންނަވަން ގަޢުމުގެ ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށްޓަކައި މި ވެރިންނަށް ވޯޓްް ނުދެއްވާ!

މީ އެމްޑީޕީއިން ނެރޭ މީހުންގެ ފެންވަރު، މިކަހަލަ މީހުން ހޮވަންތަ ރައީސް ނަޝީދު އާދޭހާއެކު މިއެދެނީ؟ މިވަރުންދަންޏާ ތި އެޖެންޑާ 19 ގޮވާނީ އަތަށް!

މޮުުޔަގޮވަނީތަ

ނަމުން ނަޒާހާތެރި ކަމުން ކޮރަޕްޓް. ފަސްބައި ސާފް ކަމަށް ޕޯސްޓަރުގަ ޖެހީމަ ފަސްބައި ސާފްވީ.

ނަމުން ނަޒާހާތެރި ކަމުން ކޮރަޕްޓް. ފަސްބައި ސާފް ކަމަށް ޕޯސްޓަރުގަ ޖެހީމަ ފަސްބައި ސާފްވީ.

ޢަންނި ބުނާނެ ތިމަންނައަށް އިޔުބާރު އެބައޮތޭ އެހިސާބުން ހުރިހާކަމެއް ނިމިގެން ދާނެ އިބޫގެ އެއްވެސް ބާރެއް ނޯންނާނެ އިބޫއަކީހަމަޕަޕެޓެއް މިދިޔަ 125 ދުވަހުގެ ތެރޭގަ އެކަންވަނީ ވަރަށް ރަގަޅަށް ސާބިތުވެފަ

މިއިންތިހާބް އަބުދޯ ބޮޑުތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކުރާނެކަން މަޔަށް ޔަޤީންވެ ވަރަށް މާޔޫސްވެއްޖެ. ޢަހަރެންގެ ނަން ނަގަން އެބަ ވިސްނަން. އަހަރެންގެ ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ އެކެއް. މިފަހަރު ފަހަތުން އެކެއް ކަންނޭގެ. ވަރަށް ލަދުވެތިކަމެއް.

ތިއޮތީ ވާންވީ ވަރަށް ނަޒާހަތްތެރި ވެވިފަ.

ހަބަރު