ADS BY VOICE

ފޭސްބުކް ސްޓާފުންނަށް އަހަރުމެންގެ ޕާސްވޯޑްތައް ފެނުނު؟

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ފޭސްބުކްގެ ސްޓާފުންނަށް ޔޫޒަރުންގެ ޕާސްވޯޑް ފެންނަގޮތަށް ދާދިފަހަކާއި ޖެހެންދެން އިންކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އިއްޔެ އެކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގައި އެކުންފުނީގެ ސެކިއުރިޓީ ރިވިއުއެއް ހެދިއިރު، މުވައްޒަފުންނަށް ޕާސްވޯޑްތައް ފެންނަން ހުރިކަން ހާމަވެފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެތައް މިލިޔަން ޔޫޒަރުންގެ ޕާސްވޯޑްތައް ފޭސްބުކްއިން ރައްކާކޮށްފައިހުރީ ޕްލެއިން ޓެކްސްޓްގެ ގޮަތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ވަދެވޭ ޑާާޓާބޭސްގައިކަމަށް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ނަމަވެސް މި ޕާސްވޯޑްތައް ފޭސްބުކުން ބޭރަށް ނުދާނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފޭސްބުކުން ވަނީ މިކަމުގައި ގެއްލުންވި ފަރާތްތަކަށް އަންގާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު