ADS BY VOICE

ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް މަރުގެ އިންޒާރު

- 1 year ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ނިއުޒިލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖެސިންޑާ އާޑެން އަށް ސޯޝަލްމީޑިޔާގެ އެކި ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް މަރުގެ އިންޒާރު ދެމުން ގެންދާ މައްސަލަ އެ ގައުމުގެ ފުލުުހން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ޓްވިޓާ އަދި ފޭސްބުކްގައި އާޑެން އަށް މަރުގެ އިންޒާރުތައް ދޭން ފަށާފައި ވަނީ ނިއުޒިލެންޑްގެ ކްރިސްޗާޗްގެ މިސްކިތްތަކަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު މުސްލިމުންނާއި އެކު އާޑެން ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަމުން ގެންދާތީ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ޓްވިޓާގައި އާޑެން އަށް އިންޒާރުދިން މީހަކު ވަނީ ބަޑިއެއްގެ ފޮޓޯއަކާއި އެކު އާޑެން ޓެގް ކުރުމަށް ފަހު "ދެން އޮތީ ކަލޭ" ކަމަށް ބުނެފައެެވެ. އާޑެން އަށް އިންޒާރުތައް ދިން ގިނަ އެކައުންޓްތައް މިހާރު ވަނީ ބްލޮކް ކޮށްފައެެވެ.

އާޑެން އަށް މަރުގެ އިންޒާރުތައް ދެމުން ގެންދިޔަ ނަމަވެސް، ބޮޑު ވަޒީރުގެ އޮފީހާއ ިއެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވެސް އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އާޑެން އަށް މަރުގެ އިންޒާރުތައް ލިބެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެކަމަނާ ގެންދަވަނީ ކްރިސްޗާޗުގެ މިސްކިތްތަކަށް ދިން ހަމަލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިއަދު އާޑެން ވަނީ ކްރިސްޗާޗްގައި ބޮޑުޖަމާޢަތުގައި ހުކުރު ކުރި ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން އެތަނަށް ޖަމާވި މީހުންނާއި މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހާކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. 

92%

7%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު