ADS BY VOICE

ލަންކާގެ ދެހިވަލަ ސަރަހައްދުގައި ގޮވުމެއް ގޮވައިފި

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސްރީލަންކާގެ ކޮޅުުނބުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ދިވެހިން އުޅޭ ދެހިވަލަ ސަރަހައްދުގައި ގޮވުމެއް ގޮވައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ގޮވުމުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ދެހިވަލަ ޒޫ ރޯޑް ސަރަހައްދުގައެވެ.

އެ ސަރަަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އެންބިއުލާންސާއި ފަޔަރ ޓްރަކްތައް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ދިވެއްސަކުވެސް ވަނީ ގޮވުމެއްގެ އަޑު އިވުނުކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި ގޮވުން ހިނގާފައިވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ހޮޓަލެއްގައެވެ.

މި ހާދިސާގައި ދެމީހަކު މަރުވިކަމަށް ވެއެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު