ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ޕީއެސްއެމް ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަނީ

- 2 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދައުލަތުގެ މީޑިޔާ ޕީއެސްއެމް ރީ ސްޓްރަކްޗަރކޮށް، އެތަނުން މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަކިކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެތަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކުންފުނި ރީސްޓްރާކްޗަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްތެރި ނޫން މުވައްޒަފުންގެ މަގާމު އުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެހެން ދާއިރާތަކަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ މަގާމުތަކަށް އެ މުވައްޒަފުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަށް ފަހު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ތައުލީމީ ފެންވަރާއި، ތަޖުރިބާ އާއި ލިބިފައިވާ ހުނަރަށް ބަލައި ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށްވެސް ޕީއެސްއެމް އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ވަކިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ޕީއެސްއެމްއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

މިއުޅެނީ އަނއެއްކާވެސް ބިގަށް ލާރިކޮޅެއްދޭން ކަންނޭގެ.

ހަބަރު