ADS BY VOICE

ޕީއެސްއެމް ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަނީ

- 1 year ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދައުލަތުގެ މީޑިޔާ ޕީއެސްއެމް ރީ ސްޓްރަކްޗަރކޮށް، އެތަނުން މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަކިކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެތަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކުންފުނި ރީސްޓްރާކްޗަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްތެރި ނޫން މުވައްޒަފުންގެ މަގާމު އުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެހެން ދާއިރާތަކަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ މަގާމުތަކަށް އެ މުވައްޒަފުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަށް ފަހު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ތައުލީމީ ފެންވަރާއި، ތަޖުރިބާ އާއި ލިބިފައިވާ ހުނަރަށް ބަލައި ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށްވެސް ޕީއެސްއެމް އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ވަކިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ޕީއެސްއެމްއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

މިއުޅެނީ އަނއެއްކާވެސް ބިގަށް ލާރިކޮޅެއްދޭން ކަންނޭގެ.

ހަބަރު